• Начало
  •  ››  Закони
  •  ››  Наредба № I-13 от 12.02.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
Наредба № I-13 от 12.02.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., в сила от 5.04.2003 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г., доп., бр. 41 от 22.04.2008 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства (МПС) с цел частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения и за осъществяване контрол по изпълнението на учебните програми за това обучение.

Чл. 2. Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието и науката и министъра на вътрешните работи.

Чл. 3. Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва от физически или юридически лица, които:
1. са регистрирани по Търговския закон;
2. са регистрирани за допълнително обучение на водачите на МПС по условията и реда на тази наредба.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА
ВОДАЧИ НА МПС


Чл. 4. Допълнителното обучение на водачите на МПС се извършва от учебни форми, получили регистрация за такова обучение, въз основа на разрешение, издадено от директора на Национална служба "Полиция" или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За получаване на регистрация за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС лицата по чл. 3 подават в Генерална дирекция "Полиция" следните документи:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон;
3. копие на удостоверението за данъчна регистрация;
4. удостоверение за актуално съдебно състояние;
5. декларация, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
6. копие на документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет за срока на действието на разрешението;
7. списък на преподавателите, съдържащ трите имена, ЕГН, № и дата на документа за професионална квалификация и учебното заведение, издало документа, № и дата на свидетелството за управление на МПС и притежавани категории;
8. копия на документите за професионална квалификация на преподавателите;
9. документ за платена такса за всяка учебна форма поотделно в размера, определен от Министерския съвет.
(2) При подаване на заявлението лицата представят и учебната документация по чл. 2.

Чл. 6. (1) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за регистриране за допълнително обучение на водачи на МПС, се заверяват с печат на лицата по чл. 3 и се представят заедно с оригиналите за сверяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Служител на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП) проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис копията и връща оригиналите.
(3) При установени пропуски документите не се приемат.

Чл. 7. (1) След приемане на постъпилите документи по чл. 5 директорът на Национална служба "Полиция" или упълномощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС. Комисията се състои от: председател - служител на МВР, и членове - представители на фирмата.
(2) Прегледът се извършва в 15-дневен срок от подаване на заявлението от комисията, назначена по ал. 1.
(3) За направения преглед се съставя протокол за годност на учебния кабинет (приложение № 2). В протокола се отразява наличието на следните изисквания:
1. светла част на помещението - не по-малка от 2,50 м;
2. осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
3. отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;
4. осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
5. осигурен санитарен възел;
6. осигурени учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м, аудио- визуална техника и дидактическите материали, предвидени в учебната документация.
(4) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението се извършва регистрация на учебната форма и от директора на Национална служба "Полиция" или упълномощено от него длъжностно лице се издава разрешение за допълнително обучение на водачите на МПС (приложение № 3).
(5) Разрешението се получава от управителя или упълномощено от него лице.
(6) Копие от разрешението се изпраща до структурните звена "КАТ - Пътна полиция" за сведение и контрол по реда на глава четвърта.

Чл. 8. (1) Разрешението по чл. 7, ал. 4 се издава за всяка учебна форма поотделно за определен ден от месеца.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок две години.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Главна дирекция "ППООРП" води регистър на издадените разрешения за допълнително обучение на водачите на МПС (приложение № 4). В регистъра се вписват: поредният номер на издаденото разрешение, датата на издаване, учебната форма, срокът на валидност, забележка.

Чл. 10. Директорът на Национална служба "Полиция" или упълномощено от него длъжностно лице отказва регистрация за допълнително обучение на водачи на МПС в случаите, когато кандидатът не отговаря на условията за издаване на разрешението. Отказът се мотивира.

Чл. 11. (1) Действието на разрешението се прекратява:
1. с прекратяване на дейността;
2. с изтичане на срока, за който е издадено;
3. по молба на неговия притежател;
4. в случаите по чл. 13, ал. 1.
(2) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, лицето по чл. 7, ал. 5 в 10-дневен срок връща оригинала на разрешението в службата, която го е издала.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Главна дирекция "ППООРП" уведомява структурните звена "КАТ - Пътна полиция" за прекратеното действие на разрешението в случаите по ал. 1, т. 1, 3 и 4.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За промяна на обстоятелствата по чл. 5 лицата по чл. 3 подават заявление (приложение № 5) до ГДППООРП.
(2) Промяната се извършва в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението и важи за срока на издаденото разрешение.

Чл. 13. (1) Разрешението се отнема при нарушение на изискванията за издаването му или при повторно нарушение на условията и реда за извършване на обучението, както и когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание.
(2) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на директора на Национална служба "Полиция".
(3) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за нова регистрация за допълнително обучение на водачи на МПС не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Глава трета
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС С ЦЕЛ ЧАСТИЧНО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БРОЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ


Чл. 14. (1) Основните теми за допълнително обучение на водачите на МПС се определят от учебната документация по чл. 2.
(2) Учебната документация включва:
1. стандарт за допълнително обучение;
2. учебен план;
3. модул за допълнително обучение.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2008 г.) Учебните форми приемат за допълнително обучение водачи, които за пръв път възстановяват контролни точки или ако е изминала една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни точки и са изпълнили задълженията си по чл. 190, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, което удостоверяват със съответните платежни документи.
(2) Не се приемат за допълнително обучение водачи, на които са отнети всички контролни точки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Един ден преди провеждане на допълнителното обучение лицата по чл. 3 писмено уведомяват съответното регионално структурно звено "КАТ - Пътна полиция" за водачите, които ще се обучават.

Чл. 16. Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа.

Чл. 17. (1) Преди провеждане на допълнителното обучение обучаемите решават писмен тест за кандидат водачи, съдържащ 30 въпроса.
(2) За решаване на теста на обучаемите се предоставят 30 минути, като тези минути са извън задължителните присъствени часове на допълнителното обучение.
(3) Целта на писмения тест е да се установи нивото на познаване на правилата за безопасно движение от кандидатите за допълнително обучение и резултатите от теста имат статистическа стойност.

Чл. 18. (1) За решаването на писмения тест и провеждането на допълнителното обучение лицата по чл. 3 изготвят протокол съгласно учебната документация.
(2) Във всеки протокол могат да се вписват до 20 обучаеми.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Протоколът се изготвя в два екземпляра - един за регионалното структурно звено "КАТ - Пътна полиция" и един за лицето по чл. 3.
(4) Протоколите за проведено допълнително обучение се съхраняват две години.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) В първия работен ден след провеждане на допълнителното обучение лицата по чл. 3 представят първия екземпляр от протокола на хартиен и магнитен носител в съответното регионално структурно звено "КАТ - Пътна полиция".

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За водачите, преминали допълнително обучение с местоотчет в друг регион, регионалното структурно звено "КАТ - Пътна полиция" изпраща до края на следващия работен ден заверено копие на протокола в структурно звено "КАТ - Пътна полиция" според постоянния адрес.

Чл. 21. На водачите, преминали допълнително обучение, се издава удостоверение съгласно учебната документация.

Чл. 22. (1) Лицата по чл. 3 водят регистър на издадените удостоверения за преминато допълнително обучение съгласно учебната документация.
(2) Регистърът по ал. 1 се съхранява две години от датата на последното издадено удостоверение за преминато допълнително обучение.

Чл. 23. (1) За частичното възстановяване на контролните точки с 1/3 от първоначалния им брой водачът подава заявление (приложение № 6) в структурно звено "КАТ - Пътна полиция" по местоотчет, към което прилага удостоверението за преминато допълнително обучение.
(2) Възстановяването на контролните точки се извършва от структурните звена "КАТ - Пътна полиция" по местоотчет на водача след получаване на протокола за преминато допълнително обучение.
(3) Възстановяването на контролните точки се отразява в автоматизираната информационна система на КАТ и на водача се предоставя информация за оставащите му контролни точки.

Глава четвърта
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 24. Контролът по изпълнението на учебните програми за извършване на допълнително обучение на водачите на МПС се осъществява от структурните звена "КАТ - Пътна полиция".

Чл. 25. Контролните органи имат право на достъп по всяко време до местата, където се провежда допълнителното обучение.

Чл. 26. Контролните органи проверяват:
1. наличието, воденето и спазването на задължителната учебна документация при допълнителното обучение на водачите;
2. спазването на организационно-методическите изисквания към допълнителното обучение;
3. спазването на изискванията към преподавателите;
4. състоянието на материалната база.

Чл. 27. (1) За всяка извършена проверка се съставя протокол.
(2) Протоколите по ал. 1 се съхраняват две години.

Чл. 28. (1) За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 165, ал. 1, т. 10 от Закона за движението по пътищата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Когато в срока на издаденото разрешение се констатира повторно нарушение на технологичния ред за провеждане на допълнителното обучение, се уведомява Генерална дирекция "Полиция" за изпълнение на изискванията по чл. 13.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 157, ал. 3 във връзка с чл. 158, ал. 1, т. 1 и чл. 165, ал. 1, т. 10 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2002 г.).

§ 2. Издадените разрешения от Министерството на транспорта и съобщенията за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС важат до 3 месеца след влизане в сила на наредбата.

§ 3. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".

Кръстовища Печат
от Интерпред-СТЦ
от ул. Никола Габровски
от Площад на авиацията
към Интерпред-СТЦ
към ул. Никола Габровски
4 мин.
към Площад на авиацията
от бул. Симеоновско шосе
от ул. Никола Габровски (Дианабад)
4 мин.
от бул. Драган Цанков
4 мин.
към ул. Никола Габровски (Дианабад)
към бул. Симеоновско шосе
към бул. св. Климент Охридски
от ул. Никола Габровски
от Семинарията
към ул. Никола Габровски
4 мин.
към Семинарията
от бул. Черни връх
4 мин.
от ул. Бистришко шосе
към бул. Черни връх
към ул. Бистришко шосе
от ул. Любляна
от ул. Александър С. Пушкин
от ул. Тодор Каблешков
4 мин.
към ул. Любляна
4 мин.
към ул. Александър С. Пушкин
към ул. Тодор Каблешков
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
4 мин.
към бул. Гоце Делчев
от ул. Бели Дунав
от бул. Ломско шосе
от бул. Рожен
към ул. Бели Дунав
4 мин.
към бул. Ломско шосе
към бул. Рожен
от бул. Сливница
4 мин.
към бул. Сливница
от ул. Старата църква
от бул. царица Йоана
от ул. Крум Хр. Стоянов
от ул. връх Манчо
към ул. Старата църква
към бул. царица Йоана
4 мин.
към ул. Крум Хр. Стоянов
към ул. връх Манчо
от ул. Монтевидео
от бул. цар Борис III
4 мин.
към ул. Монтевидео
към бул. цар Борис III
от бул. цар Борис III
от ул. Тодор Каблешков
от бул. Петко Ю. Тодоров
3 мин.
от бул. акад. Иван Е. Гешов
към бул. цар Борис III
към ул. Тодор Каблешков
към бул. Петко Ю. Тодоров
към бул. акад. Иван Е. Гешов
3 мин.
от бул. България
от ул. Бяла черква
от ул. Никола Крушкин-Чолака
към бул. България
3 мин.
към ул. Бяла черква
към ул. Никола Крушкин-Чолака
от Лъвов мост
от бул. княз Александър Дондуков
3 мин.
от пл. Сточна гара
към Лъвов мост
към бул. княз Александър Дондуков
3 мин.
към пл. Сточна гара
от бул. Сливница
3 мин.
от пл. Независимост
от бул. цар Освободител
от бул. Васил Левски
към бул. Сливница
3 мин.
към пл. Независимост
към бул. цар Освободител
към бул. Васил Левски
от ул. Сребърна
3 мин.
от Семинарията
от бул. Джеймс Баучер
към ул. Сребърна
към Семинарията
към бул. Джеймс Баучер
от ул. Никола Крушкин-Чолака
от ул. Околовръстен път
от бул. Никола Й. Вапцаров
към ул. Никола Крушкин-Чолака
към ул. Околовръстен път
към бул. Никола Й. Вапцаров
3 мин.
от пл. Сточна гара
от ул. Георги С. Раковски
от Паметник Васил Левски
от моста Чавдар
към пл. Сточна гара
3 мин.
към ул. Георги С. Раковски
към Паметник Васил Левски
към моста Чавдар
от бул. България
от хотел Хемус
от бул. Драган Цанков
3 мин.
към бул. България
към хотел Хемус
към бул. Драган Цанков
от НДК
от Национален стадион Васил Левски
към НДК
3 мин.
към Национален стадион Васил Левски
от ул. д-р Атанас Москов
от ул. Свето преображение
от бул. Андрей Ляпчев
към ул. д-р Атанас Москов
към ул. Свето преображение
3 мин.
към бул. Андрей Ляпчев
от ул. Крум Хр. Стоянов
от бул. Тодор Александров
3 мин.
от ул. Опълченска
3 мин.
към ул. Крум Хр. Стоянов
към бул. царица Йоана
към ул. Опълченска
от бул. Александър Стамболийски
от бул. Сливница
към бул. Александър Стамболийски
към бул. Сливница
3 мин.
от бул. Константин Величков
от бул. Тодор Александров
3 мин.
от бул. Христо Ботев
от бул. княгиня Мария Луиза
към бул. Константин Величков
3 мин.
към бул. Тодор Александров
към бул. Христо Ботев
към бул. княгиня Мария Луиза
tix.bg 2020, Всички права запазени