• Начало
  •  ››  Закони
  •  ››  Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания
Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за психологическа годност и условията и редът за провеждане на психологическите изследвания на:
1. кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
2. лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) водачите на таксиметров автомобил;
4. водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
5. лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и извън случаите по ал. 1 при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МПС И КЪМ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ


Чл. 2. (1) Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката.
(2) Изискванията за психологическа годност включват качествени и количествени критерии за годност.
(3) Съответствието с изискванията се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера и съпоставяне на индивидуалните резултати със статистически норми.

Чл. 3. (1) Качествените критерии за психологическа годност представляват професионалнозначими психологически качества.
(2) Изискванията за психологическа годност към познавателната сфера включват следните професионалнозначими качества:
1. точност на възприятието за време;
2. точност на възприятието за пространство;
3. точност на възприятието за движение;
4. обем на вниманието;
5. устойчивост на вниманието;
6. концентрация на вниманието;
7. разпределение на вниманието;
8. превключване на вниманието;
9. бдителност;
10. обем на паметта;
11. оперативна памет;
12. подвижност на мисловните процеси;
13. гъвкавост на мисловните процеси;
14. оперативност на мисленето;
15. невербален интелект.
(3) Изискванията за психологическа годност към психомоторната сфера включват следните професионалнозначими качества:
1. сръчност на движенията;
2. бързина на проста сензомоторна реакция;
3. бързина на сложна диференцировъчна реакция;
4. бързина на сложна изборна реакция;
5. бързина на реакция на движещ се обект;
6. точност (правилност) на реакциите;
7. стабилност на реакциите.
(4) Изискванията за психологическа годност към личностната сфера включват следните професионалнозначими качества:
1. емоционална устойчивост;
2. самоконтрол;
3. съвестност;
4. отговорност;
5. сдържаност;
6. липса на агресивност;
7. дисциплинираност;
8. склонност към поемане на разумен риск;
9. адекватна самооценка;
10. устойчивост към професионално безотговорно поведение.

Чл. 4. (1) Количествените критерии за психологическа годност са нормативни скали, които показват нивото на професионалнозначимите психологически качества.
(2) Нормативните скали са статистическият еталон, с който се съпоставят индивидуалните резултати на изследваните лица.
(3) Нормативните скали са диференцирани по категории, професионални и възрастови групи.
(4) Нормативните скали за оценка на резултатите от изследването на познавателната и психомоторната сфера включват пет нормативни групи: много ниска, ниска, средна, висока и много висока; за съответстващи на изискванията за психологическа годност се приемат резултати в средната, високата и много високата нормативни групи.
(5) Резултатите от изследване на личностната сфера се оценяват в зависимост от степента на изразеност на дадено качество.

Глава трета
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ


Чл. 5. Психологическата годност се установява с психологическо изследване.

Чл. 6. При психологическите изследвания се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория или професионална група и се прави прогноза с вероятностен характер за психологическата годност на лицето за съответната цел за определен период от време.

Чл. 7. (1) Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическа годност.
(2) При положително заключение от психологическото изследване на изследваното лице се издава "Удостоверение за психологическа годност" (приложение № 1).
(3) При отрицателно заключение от психологическото изследване на изследваното лице не се издава документ.

Чл. 8. (1) При всяко постъпване на работа като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, както и за председател на изпитна комисия, лицата представят удостоверение за психологическа годност. Удостоверението важи за постъпване на работа три години от датата на неговото издаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) Удостоверението за психологическа годност важи за срок три години от датата на неговото издаване с изключение на случаите по чл. 1, ал. 1, т. 5, 6 и 7, в които удостоверението важи за срок шест месеца.
(3) При навършване на 55-годишна възраст водачите на таксиметрови автомобили и водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари е необходимо да притежават удостоверение за психологическа годност, от датата на издаването на което са изтекли не повече от три години.
(4) Водачите по ал. 3 подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност.
(5) При навършване на 65-годишна възраст водачите на таксиметрови автомобили и водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари е необходимо да притежават удостоверение за психологическа годност, от датата на издаването на което е изтекла не повече от една година.
(6) Водачите по ал. 5 подлежат на психологическо изследване на всяка една година след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност.

Чл. 9. (1) Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца.
(2) При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото.
(3) При отрицателно заключение от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто.
(4) При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Първото и второто явяване на психологическо изследване се извършват, както следва:
1. лицата, които притежават свидетелство за управление на МПС, се явяват в регионалната дирекция "Автомобилна администрация" на територията на областта, където се водят на отчет като водачи на МПС;
2. лицата, които не притежават свидетелство за управление на МПС, и лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6 се явяват в съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" на територията на областта по постоянния им адрес;
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС на основание чл. 171, т. 1, буква "а", както и лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или чл. 343г НК, се явяват на територията на областта, където се водят на отчет като водачи на МПС;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) лицата, които са загубили правоспособност за управление на МПС на основание чл. 157, ал. 4 ЗДвП, се явяват на територията на областта, където е издадено свидетелството преди загубата на правоспособността.
(2) Третото явяване на психологическо изследване се извършва в дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи" в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) (1) Лицата, които извършват психологическото изследване при първото явяване, трябва да имат завършено висше образование по специалност психология с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или да имат завършено висше образование по специалност философия, социология или педагогика и да са придобили следдипломна квалификация по специалност психология.
(2) При второто явяване изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС се извършват от регионална психологическа комисия (РПК), която се състои от председател и член.
(3) При третото явяване изследването за психологическа годност се извършва от Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК), която се състои от председател и двама членове.
(4) Председателите и членовете на комисиите по ал. 2 и 3 трябва да отговарят на изискванията по ал. 1.
(5) Психологическото изследване на председателите на изпитни комисии се извършва от ЦЕПК.

Чл. 11. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 се явяват на психологическо изследване преди започване на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.
(2) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 3 се явяват на психологическо изследване преди явяването на изпит за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".
(3) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6 се явяват на психологическо изследване преди издаване на свидетелството за управление на МПС за съответната категория.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 5 се явяват на психологическо изследване преди явяване на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, а лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6 и 7 - след изтичане на срока на наказанието.

Глава четвърта
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.).

Глава пета
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Психологическите изследвания в регионалните дирекции "Автомобилна администрация" се извършват по предварително обявен график.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Записването за първо и второ психологическо изследване се извършва в съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" или по телефона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Регионалните дирекции "Автомобилна администрация" водят регистър за записване за психологическо изследване (приложение № 2).
(4) При записване на лицето се съобщават мястото, датата и часът на провеждане на изследването и необходимите документи за явяване.

Чл. 16. (1) Записването за трето психологическо изследване се извършва в дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи" или по телефона.
(2) Дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи" води регистър за записване за психологическо изследване (приложение № 2).
(3) При записване на лицето се съобщават мястото, датата и часът на провеждане на изследването и необходимите документи за явяване.

Чл. 17. (1) За организиране на психологическото изследване се изготвя списък на лицата, които ще бъдат изследвани на съответната дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Списъците за провеждане на психологическите изследване в регионалните дирекции "Автомобилна администрация" се утвърждават от директора на съответната дирекция или упълномощено от него лице.
(3) Списъците за провеждане на психологическите изследвания от ЦЕПК се утвърждават от директора на дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи" или упълномощено от него лице.

Чл. 18. Всяка група за психологическо изследване е не повече от петнадесет лица.

Чл. 19. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6, които не владеят български език, се явяват на психологическо изследване със заклет преводач.
(2) Изследването по ал. 1 се извършва индивидуално.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Преди започване на всяко психологическо изследване се проверява самоличността на изследваните лица и документите за платена такса за психологическо изследване съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.
(2) При първото явяване преди започване на психологическото изследване:
1. лицата които притежават свидетелство за управление на МПС, представят и свидетелството с контролния талон и копие от тях;
2. лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 представят и копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС;
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) лицата по чл. 1, ал. 1, т. 5 и т. 6 представят и копие от заповедта за принудителната административна мярка;
4. лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6 представят и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния им адрес;
5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) лицата по чл. 1, ал. 1, т. 7 представят и копие от съдебното решение.

Чл. 21. До психологическо изследване не се допускат лица, които не представят съответните документи по чл. 20, и лица, които се явяват след неговото започване.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) При първо явяване на психологическо изследване всяко лице собственоръчно попълва личните си данни върху регистрационна карта (приложение № 3) и върху резултатна карта за първото явяване, като посочва целта/целите, за които желае да получи заключение от психологическото изследване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) Лицата по чл. 157, ал. 4, чл. 171, т. 1, буква "а" и чл. 174, ал. 2 ЗДвП, чл. 343г НК, както и тези, които се явяват за започване на работа като председатели на изпитни комисии, получават заключение за психологическа годност само за съответната цел.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) При второ и трето явяване лицето собственоръчно попълва данните си върху съответната резултатна карта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., предишна ал. 3, бр. 36 от 2007 г.) При всяко явяване лицата се регистрират и в "Компютърна картотека за психологически изследвания".

Чл. 23. Психологическото изследване се състои от три части.

Чл. 24. (1) При първата част на изследването се изследват познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики). Изследваните лица попълват тестовете собственоръчно.
(2) Първата част на изследването се провежда групово. Преди започване на работа с всеки тест се дават указания за работа с него.
(3) Времето за работата с всеки тест за познавателната сфера е предварително определено, като след изтичане на определеното време тестовете на изследваните лица се събират.
(4) При неспазване на указанията или времето за работа тестът се обявява за невалиден.
(5) Времето за работата с личностния тест не е ограничено.
(6) Обработката на данните от първата част на изследването включва стандартни психометрични процедури, като за оценяване на резултатите се използват нормативните скали по чл. 4.
(7) Резултатите от бланковите методики на всяко изследвано лице се нанасят в резултатната му карта.
(8) Попълнените бланкови методики се съхраняват една година.

Чл. 25. (1) При втората част на изследването се изследва психомоторната сфера.
(2) Втората част на изследването се провежда индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики).
(3) Преди започване на работа с апарата се прави инструкция за работа с него и се дават указания за всяка методика. Указанията се правят индивидуално или за група от не повече от десет изследвани лица.
(4) Времето и темпът за работа за всеки тест на апарата са зададени автоматично.
(5) Резултатите на изследваното лице от апаратните методики се отчитат автоматично.
(6) Обработката на данните от първата част на изследването включва стандартни психометрични процедури, като за оценяване на резултатите се използват нормативните скали по чл. 4.
(7) Резултатите от апаратните методики на всяко изследвано лице се нанасят пред него в резултатната му карта.
(8) Изследваното лице се подписва в картата след нанасяне на резултатите.
(9) Резултатите от апаратните методики се съхраняват в паметта на компютъра една година.

Чл. 26. (1) Третата част на изследването включва беседа и наблюдение за получаване на допълнителна информация за качествата, необходими за съответната категория или професионална група.
(2) Беседата по ал. 1 се провежда индивидуално.
(3) Наблюдение на поведението на всяко лице се извършва по време на цялото изследване.
(4) Резултатите от беседата и наблюдението се описват в резултатната карта.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Не се допуска при второто явяване индивидуалното изследване да се извършва от лицето, дало отрицателното заключение при първото явяване на съответното лице.

Чл. 27. (1) Резултатите от всяко явяване се нанасят в съответна резултатна карта, която е неделима част от регистрационната карта (приложение № 4).
(2) Регистрационните карти заедно с прилежащите им резултатни карти се съхраняват три години.

Чл. 28. (1) При първото и второто явяване на психологическо изследване методиките за изследване са точно определени, еднакви и задължителни за всички изследвани лица за съответната цел.
(2) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 се изследват с пет теста за познавателната, с два за психомоторната и с два за личностната сфера.
(3) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 5 се изследват с четири теста за познавателната, два за психомоторната и три за личностната сфера.

Чл. 29. При третото явяване на психологическо изследване броят и видът на тестовете се определят от ЦЕПК в зависимост от резултатите на изследваното лице от първото и второто явяване.

Чл. 30. (1) Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група.
(2) При вземане на решение за заключението за психологическа годност се вземат предвид резултатите от психологическите тестове, данните от наблюдението, данните от беседата и компенсаторните възможности на изследваното лице.
(3) При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група се дава положително заключение и в резултатната карта се записва "Допуска се" за съответната категория или професионална група.
(4) При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група се дава отрицателно заключение и в резултатната карта се записва "Не се допуска" за съответната категория или професионална група.

Чл. 31. (1) Регионалната психологическа комисия дава заключение само когато за съответния кандидат председателят и членът на комисията са дали еднакво заключение.
(2) Когато председателят и членът на РПК са дали различно заключение, окончателното заключение се дава от ЦЕПК.

Чл. 32. (1) Заключението за психологическа годност на ЦЕПК се дава с квалифицирано мнозинство на членовете на комисията.
(2) Когато член на ЦЕПК не е съгласен със заключението, вписва основанието за становището си в регистрационната карта на лицето и подписва протокола с "особено мнение".

Чл. 33. (1) Заключението за психологическа годност се съобщава лично и индивидуално на всяко изследвано лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) При даване на заключение резултатната карта се показва на изследваното лице, без да му се предоставя.
(3) Резултатите от изследването не подлежат на разгласяване на други лица.
(4) Допуска се резултатите от психологическото изследване да бъдат сведени до трети лица при транспортно-психологическа експертиза на пътно-транспортно произшествие или други случаи по искане на съдебните органи.

Чл. 34. (1) по време на психологическото изследване не се допускат други лица, освен изследваните.
(2) По време на психологическото изследване, по изключение, могат да присъстват длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) В случаите по чл. 19 присъства и заклет преводач, осигурен от изследваното лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Изследваното лице не се допуска или се отстранява, когато преди започване или по време на изследването видимо се установи, че лицето е употребило алкохол или е под въздействието на друго упойващо вещество.
(5) Лице, което не спазва реда за провеждане на изследването, може да бъде отстранено от изследването.

Чл. 35. (1) Изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" утвърждава методика за работа с психологическите тестове, регистрацията, обработката, оценяването и интерпретирането на резултатите.
(2) Методиките, с които се извършва психологическото изследване, не подлежат на разгласяване.

Глава шеста
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ


Чл. 36. (1) Заключенията за психологическата годност на изследваните лица от явилите се за деня се нанасят в компютърната картотека за психологически изследвания и се изготвя протокол.
(2) Протоколът със заключенията за психологическа годност на изследваните лица за деня се изготвя в два екземпляра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Протоколите със заключенията за психологическа годност се подписват от лицата, провели изследването (приложение № 5).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Протоколите със заключенията за психологическа годност от първото и второто явяване се утвърждават от директора на съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация".
(5) Протоколите със заключенията за психологическа годност, изготвени от ЦЕПК, се утвърждават от директора на дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи".
(6) Протоколите със заключения за психологическа годност се съхраняват десет години.
(7) На лицата, получили положително заключение, се издава удостоверение за психологическа годност, на което са отразени целите съобразно резултатите от изследването.

Чл. 37. (1) Когато удостоверението за психологическа годност е изгубено, повредено или унищожено, се издава дубликат на удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) За издаване на дубликат на удостоверението лицето подава заявление съответно до директора на съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" или до директора на дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи" (приложение № 6).
(3) Дубликатът важи за същия период както оригиналното удостоверение.

Чл. 38. За издаване на удостоверение или дубликат на удостоверение за психологическа годност се заплаща държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Всяка регионална дирекция "Автомобилна администрация" създава и поддържа база данни за проведените от нея изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност.
(2) Дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи" създава и поддържа обща база данни за проведените изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност.

Чл. 40. Министърът на транспорта издава инструкция за организацията и провеждането на психологическите изследвания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Точност на възприятието за време" е правилна преценка на различни времеви интервали.
2. "Точност на възприятието за пространство" е умение "на око" да определят пространствени съотношения, разстояния, ъгли, размери.
3. "Точност на възприятието за движение" е правилно определяне скоростта, направлението и разположението на движещи се обекти.
4. "Голям обем на вниманието" е способност да се възприемат едновременно повече от три обекта.
5. "Устойчивост на вниманието" е способност за продължително съсредоточаване върху даден обект или дейност.
6. "Концентрация на вниманието" е способност за съсредоточаване върху един обект.
7. "Разпределение на вниманието" е способност за едновременно възприемане на повече обекти или едновременно изпълнение на няколко дейности.
8. "Превключване на вниманието" е способност да се пренасочва вниманието от един обект към друг или от една дейност към друга.
9. "Бдителност" е способност своевременно да се откриват сигналите и своевременно да се изпълняват необходимите действия при продължителна еднообразна дейност.
10. "Обем на паметта" е способността за съхранение на повече от три едновременно възприети обекта.
11. "Оперативна памет" е способността за съхранение на значима за изпълнение на дадена дейност информация.
12. "Подвижност на мисловните процеси" е умението за бързо преминаване от една към друга мисловна задача.
13. "Гъвкавост на мисловните процеси" е умението да се намира правилно решение при нестереотипни задачи.
14. "Оперативност на мисленето" е актуализация на съдържанието на знанието, отнасящо се до даден сигнал, и интерпретация на това знание за решаване на задачи, свързани с управлението на обекта.
15. "Невербален интелект" е способност за откриване на взаимовръзки и закономерности между обекти с несловесен характер.
16. "Сръчност на движенията" е точност и бързина на изпълнение на движенията.
17. "Бързина на проста сензомоторна реакция" е времето за реагиране на един сигнал (звуков, светлинен и т.н.).
18. "Бързина на сложна диференцировъчна реакция" е времето за реагиране на значими сигнали при наличие на множество други сигнали.
19. "Бързина на сложна изборна реакция" е времето за реагиране по определен начин на различни сигнали.
20. "Бързина на реакция на движещ се обект" е времето за реагиране на сигнал (обект), променящ местоположението си.
21. "Точност (правилност) на реакциите" е съответствието на извършената реакция на необходимата (отсъствие на грешки).
22. "Стабилност на реакциите" е еднаквост във времената на отделните реакции.
23. "Емоционална устойчивост" е стабилност, спокойствие, уравновесеност на личността.
24. "Самоконтрол" е саморегулиране на собственото поведение.
25. "Съвестност" е съобразяване на поведението с обществените норми.
26. "Отговорност" е осъзнаване на дълга пред обществото и самия себе си.
27. "Сдържаност" е овладяване на собственото поведение.
28. "Липса на агресивност" е отсъствие на необузданост в поведението.
29. "Дисциплинираност" е спазване на определени изисквания.
30. "Склонност към поемане на разумен риск" е извършване на рисковано действие само когато е необходимо.
31. "Адекватна самооценка" е съответствие на собствената оценка и на реалните постижения.
32. "Устойчивост към професионално безотговорно поведение" е едновременно утвърден характер, практичен, самоконтролиращ се и спокоен.
33. "Стандартните психометрични процедури" включват изчисляване на определени статистически величини и коефициенти, изчисляване на балови оценки по скали или общи, изчисляване на персентили, използване на определени статистически анализи (вариационни, корелационни, факторни и др.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. В Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (ДВ, бр. 69 от 1999 г.) раздел втори "Изисквания за психологическа годност" от глава втора "Изисквания към водачите" се отменя.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Удостоверенията за психологическа годност, издадени до влизане в сила на тази наредба, важат за постъпване на работа, в съответствие с целта за която са издадени, и за останалите случаи по чл. 1, ал. 1 до изтичане на срока на валидност, определен в тях.

§ 5. В Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 57, ал. 1 думите "притежават удостоверение за психологическа годност" се заменят със "са психологически годни".
2. В чл. 58 т. 3 се изменя така:
"3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."

§ 6. В Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 8, 40 и 108 от 2002 г. и бр. 16 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18 т. 3 се изменя така:
"3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."
2. В чл. 66 т. 6 се отменя.
3. В чл. 71 т. 6 се отменя.
4. В чл. 87 т. 2 се изменя така:
"2. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."
5. В чл. 89 т. 6 се отменя.
6. Приложение № 7 към чл. 18, т. 3, буква "б" се отменя.

§ 7. В Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 и 58 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18 т. 3 се изменя така:
"3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."
2. В чл. 24, ал. 2, точка 5 думите "и психологическа годност" на водачите" се заличават.
3. В чл. 31, ал. 1 т. 4 се отменя.
4. Приложение № 6 към чл. 18, т. 3, буква "б" се отменя.

Кръстовища Печат
от ул. Бели Дунав
от ул. хан Кубрат
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Бели Дунав
към ул. хан Кубрат
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Обелски път
от ул. хан Кубрат
от ул. Христо Силянов
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Обелски път
към ул. хан Кубрат
към ул. Христо Силянов
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Бели Дунав
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Ломско шосе
към ул. Бели Дунав
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Ломско шосе
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Рожен
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Рожен
от бул. Сливница
към бул. Сливница
от ул. Христо Силянов
от бул. Ломско шосе
към ул. Христо Силянов
към бул. Ломско шосе
от бул. Ломско шосе
към бул. Ломско шосе
от ул. Никола Габровски
към ул. Никола Габровски
от бул. Симеоновско шосе
от ул. Никола Габровски (Дианабад)
от бул. Драган Цанков
към ул. Никола Габровски (Дианабад)
към бул. Симеоновско шосе
към бул. св. Климент Охридски
от Интерпред-СТЦ
от ул. Никола Габровски
от Площад на авиацията
към Интерпред-СТЦ
към ул. Никола Габровски
към Площад на авиацията
от ул. Бели Дунав
от бул. Ломско шосе
от бул. Рожен
към ул. Бели Дунав
към бул. Ломско шосе
към бул. Рожен
от бул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към бул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
от ул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към ул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
към бул. Сливница
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Тодор Каблешков
от бул. патриарх Евтимий
от ул. ген. Йосиф В. Гурко
към бул. патриарх Евтимий
към ул. ген. Йосиф В. Гурко
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Любляна
от ул. Александър С. Пушкин
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Любляна
към ул. Александър С. Пушкин
към ул. Тодор Каблешков
от ж.п.гара Подуяне
към ж.п.гара Подуяне
от бул. Симеоновско шосе
от бул. Александър Малинов
към бул. Симеоновско шосе
към бул. Александър Малинов
от ул. Добринова скала
от бул. Захари Стоянов
от ул. проф. Александър Станишев
към бул. Добринова скала
към бул. Захари Стоянов
към ул. проф. Александър Станишев
от ул. Околовръстен път
от ул. проф. Александър Станишев
от ул. Старата църква
към ул. Околовръстен път
към ул. Старата църква
от бул. Евлоги Георгиев
от бул. Ситняково
от бул. Ситняково
от бул. Мадрид
към бул. Евлоги Георгиев
към бул. Ситняково
към бул. Ситняково
към бул. Мадрид
tix.bg 2022, Всички права запазени