• Начало
  •  ››  Закони
  •  ››  Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства

Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят редът и начините за събирането, временното съхраняване и разкомплектуването на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и за оползотворяването и/или обезвреждането и изпълнението на целите за повторната употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства (МПС), посочени в чл. 21, и изискванията към пусканите на пазара материали и компоненти за тях.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) моторните превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата;
2. излезлите от употреба моторни превозни средства от категориите МПС по т. 1;
3. компоненти и материали от МПС и ИУМПС по т. 1 и 2.
(2) Наредбата се прилага за ИУМПС независимо от начина, по който МПС са били обслужвани (поддържани) или ремонтирани по време на експлоатацията им и независимо от това, дали са били оборудвани с компоненти, доставени от производителя, или с други компоненти, които се монтират като резервни части или части за подмяна, съгласно нормативните изисквания.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За триколесните МПС от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата се прилагат само изискванията на чл. 9, 11, 13, 14 и 16 - 19.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За МПС по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.) със специално предназначение не се прилагат изискванията на чл. 21.

Глава втора
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ОТ МПС, ОБОЗНАЧАВАНЕ НА
МАТЕРИАЛИТЕ И КОМПОНЕНТИТЕ НА МПС И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ИУМПС


Чл. 4. (1) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях при проектирането и производството им предприемат следните мерки, които водят до намаляване на образуваните отпадъци от МПС:
1. улесняване разкомплектуването на ИУМПС и повторното използване и оползотворяването и по-специално рециклирането на отпадъците от МПС;
2. влагане на по-голямо количество рециклирани материали в МПС.
(2) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях при проектирането и производството им ограничават използването на опасни вещества, доколкото е технически възможно, с цел предотвратяване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда и улесняване на рециклирането им.

Чл. 5. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност осигуряват на всички купувачи достъпна информация относно:
1. моторните превозни средства и техните компоненти и материали, касаеща пригодността за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от тях;
2. екологосъобразното събиране, временното съхраняване и третиране на ИУМПС особено при отделянето на всички флуиди и разкомплектуването;
3. разработването на нови и оптимизирането на съществуващите методи за повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от МПС;
4. постигнатия прогрес във връзка с оползотворяването и рециклирането на отпадъци от МПС с цел намаляване количеството на отпадъците от тях, предназначени за обезвреждане, и увеличаване дела на отпадъците от МПС, предназначени за оползотворяване.

Чл. 6. (1) (В сила от 1.01.2006 г.) Забранява се пускането на пазара на материали и компоненти за МПС, съдържащи олово, живак, кадмий и шествалентен хром, с изключение на тези по приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лица, които пускат на пазара материали и компоненти за МПС, ги обозначават съгласно приложение № 1.

Чл. 7. (В сила от 1.01.2006 г.) (1) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях обозначават компонентите и материалите за производство на МПС по отношение на повторното им използване и/или рециклиране.
(2) Обозначаването по ал. 1 се поставя видимо, четливо и незаличимо.
(3) Пластмасовите компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 100 грама, се обозначават, като се прилагат изискванията на следните стандарти:
1. БДС EN ISO 1043-1:2002 Пластмаси - означения и съкратени термини. Част 1: Основни полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2001);
2. БДС EN ISO 1043-2:2003 Пластмаси - означения и съкратени термини. Част 2: Пълнители и усилващи материали (ISO 1043-2:2000);
3. БДС EN ISO 11469:2003 Пластмаси - Обща идентификация и маркировка на продукти и пластмасови материали (ISO 11469:2000).
(4) Еластичните компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 200 грама, се обозначават, като се прилага БДС ISO 1629:1991 Каучук и латекс. Номенклатура.
(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за обозначаване на гумите на МПС.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара МПС, осигуряват на лицата по чл. 9 достъп до информацията относно разкомплектуването за всеки отделен вид МПС в срок 6 месеца от пускането му на пазара. В информацията относно разкомплектуването се посочват материалите и компонентите в МПС и разположението на опасни вещества в тях с цел осигуряване на необходимите данни за постигане на целите по чл. 21.
(2) При поискване от лицата, извършващи дейности по третиране и разкомплектуване, производителите на компоненти за МПС предоставят информация за разкомплектуването, съхраняването и изпитването на компонентите, които са подходящи за повторна употреба.

Глава трета
ТРАНСПОРТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ, ТРЕТИРАНЕ И ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС


Чл. 9. Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, при спазване на изискванията по приложение № 2.

Чл. 10. (1) Лицата, извършващи дейности по разкомплектуване на ИУМПС, предприемат мерки за повишаване количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за повторно използване.
(2) Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и разкомплектуване на ИУМПС, предприемат мерки за оползотворяване на компонентите, които не могат да бъдат използвани повторно, като се дава приоритет на рециклирането, когато това е екологосъобразно.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат при спазване на изискванията за безопасност на МПС и изискванията за опазване на околната среда относно емисиите в атмосферния въздух и контрола върху шума.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране на ИУМПС осигуряват за своя сметка изготвянето и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на МПС.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 4 се извършва в реално време.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.), наричана по-нататък "Наредба № I-45 от 2000 г.", са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
(6) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.).

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Собственикът на ИУМПС не заплаща такси и разноски за приемането му на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектуване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В случаите, когато ИУМПС не съдържа основни компоненти или съдържа отпадъци, които са били добавени към него, собствениците заплащат разноски за приемането му на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектуване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В случаите, когато ИУМПС е прието на площадка за събиране и временно съхраняване, размерът на заплатените разноски по ал. 2 се вписва в удостоверението за разкомплектуване по чл. 15 от оператора на площадката, като тези средства се дължат на оператора на центъра за разкомплектуване, където ИУМПС е прието.

Чл. 13. Забранява се:
1. предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата;
2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение по чл. 9.

Чл. 14. (1) Кметът на общината:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО;
2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за събиране и временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектуване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, когато лицата, които пускат на пазара МПС, не са изградили площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор със:
1. организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2;
2. предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
3. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
(3) За площадките по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Операторът на центъра за разкомплектуване или операторът на площадка за събиране и временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектуването му.
(2) Удостоверението по ал. 1 служи като доказателство съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. и съдържа данни от талона за регистрация, в т. ч. и за:
1. име, адрес и идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето, издаващо удостоверението;
2. наименованието на компетентния орган, издал разрешението по чл. 9, номер и дата на издаване;
3. номер и дата на издаване на удостоверението;
4. вид, клас, марка и модел на МПС, регистрационен или идентификационен номер на МПС;
5. тегло на МПС от свидетелството за регистрация, част I;
6. трите имена, ЕГН, адрес и подпис на собственика на ИУМПС по чл. 12;
7. сумата, заплатена в случаите по чл. 12, ал. 2.
(3) Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(4) Удостоверението по ал. 1 за приемане на ИУМПС на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектуване е условие за прекратяване на регистрацията.
(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаването на удостоверението по ал. 1.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Собственикът на ИУМПС представя копие от удостоверението по ал. 1 като неразделна част от документите за прекратяване на регистрация съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. пред органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР).
(7) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Операторът, издал удостоверението по ал. 1, представя пред органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), копие от това удостоверение в срок 14 дни от приемането на ИУМПС на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектуване.
(8) Операторът на площадката за събиране и временно съхраняване предоставя копие от удостоверението по ал. 2 на оператора на центъра за разкомплектуване при доставяне на ИУМПС, за което е издадено удостоверението.

Чл. 16. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност отговарят за:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) изграждането и функционирането на площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС и центрове за разкомплектуване на ИУМПС;
2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) приемането на всички ИУМПС, доставени на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване на ИУМПС, при спазване на чл. 12, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) създаването и функционирането на системи за събиране на ИУМПС от площадките за събиране и временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектуване, и доколкото е технически възможно - на използваните части, отстранени като отпадък при ремонт на МПС;
4. разкомплектуването на събраните ИУМПС в центровете за разкомплектуване.

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Площадките за събиране и временно съхраняване и центровете за разкомплектуване на ИУМПС трябва да отговарят на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на минималните технически изисквания съответно по т. I и II от приложение № 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) При определяне местоположението на площадките за събиране и временно съхраняване се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година с оглед разполагане на тези площадки на леснодостъпни места и отреждане на достатъчно площ за целта.

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) На площадките за събиране и временно съхраняване се извършват дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУМПС.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Операторът на центъра за разкомплектуване приема ИУМПС, доставено от площадките за събиране и временно съхраняване на ИУМПС или от собственика му.
(2) При спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му в центровете за разкомплектуване се извършват операциите по т. III от приложение № 2, като:
1. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се разглобяват преди по-нататъшно третиране или се вземат други подходящи мерки, за да се ограничи всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда;
2. компонентите или материалите, които са обозначени в съответствие с чл. 6, ал. 2, задължително се отстраняват от ИУМПС преди последващото третиране;
3. опасните материали и компоненти се отделят селективно, така че да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при шредирането на ИУМПС;
4. операциите по отделяне и временно съхраняване на опасните материали и компоненти се извършват по начин, осигуряващ пригодността на отделените компоненти и материали от МПС за последващото им повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване и постигане на количествените цели по чл. 21.
(3) Отпадъците след разкомплектуването, представляващи отделни части от излезлите от употреба МПС, се подлагат на допълнителна обработка за разделянето им на подлежащи и неподлежащи на рециклиране/оползотворяване или повторно използване, като едновременно с това се извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране.
(4) При подлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторно използване отпадъци от ИУМПС се извършват операциите по реда на т. III.2 от приложение № 2.
(5) При неподлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторна употреба отпадъци от ИУМПС се извършва подготовка за транспортирането им до съоръжения и/или инсталации за обезвреждане, включваща тяхното събиране и съхраняване по видове съгласно изискванията на ЗУО.
(6) Транспортирането на ИУМПС и отпадъците от тях се извършва съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС, се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 12, ал. 1 ЗУО за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори.

Чл. 20. (1) Компонентите, материалите и отпадъците от МПС, образувани при третирането на ИУМПС, подлежащи на рециклиране/оползотворяване или повторно използване, могат да бъдат предмет на търговски сделки, осъществявани от операторите на центровете за разкомплектуване.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.).

Чл. 21. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да осигурят приемането на цялото количество отпадъци от МПС (в тонове), равно на общото количество отпадъци от МПС (в тонове), образувани през текущата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Количеството ИУМПС (в тонове), което всяко лице, пускащо на пазара МПС, е задължено да събере за постигане на целите по ал. 3, е равно на частта от общото количество МПС с прекратена регистрация за съответната календарна година съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. и които са приети в центрове за разкомплектуване и/или на площадки за събиране и временно съхранение (в тонове), съответстваща на пазарния му дял от общо пуснатите на пазара МПС през текущата година.
(3) Лицата по ал. 1 предприемат мерки за поетапно постигане на следните цели:
1. ниво на повторно използване и оползотворяване не по-ниско от 95 на сто за всяко ИУМПС, събрано по ал. 1, като нивото на повторно използване и рециклиране достига 85 на сто - за МПС, произведени след 1 януари 1980 г.;
2. ниво на повторно използване и оползотворяване не по-ниско от 75 на сто от всяко ИУМПС, събрано по ал. 1, като нивото на повторно използване и рециклиране достига 70 на сто - за МПС, произведени преди 1 януари 1980 г.
(4) Целите по ал. 3, т. 1 и 2 се постигат:
1. по т. 1 - съгласно сроковете по § 4 от преходните и заключителните разпоредби;
2. по т. 2 - съгласно сроковете по § 5 от преходните и заключителните разпоредби.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) При изчисляване броя на МПС с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. не се отчита броят на изнесените/изведените от страната и/или откраднатите МПС с прекратена регистрация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Средствата от продуктова такса за МПС, набрани по реда на чл. 36, ал. 1 ЗУО, се разходват от ПУДООС за събиране, транспортиране, временно съхраняване, разкомплектуване и оползотворяване, в т. ч. рециклиране и обезвреждане на ИУМПС, както и информационни кампании, контрол и други в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.).

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Лицата, които пускат на пазара МПС с вградени батерии и акумулатори, отговарят и за разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС.

Глава четвърта
(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата по чл. 9 водят отчетни книги съгласно изискванията по чл. 25 ЗУО и по реда и в сроковете, определени в наредбата по чл. 27, ал. 1 ЗУО.
(2) Ежегодно до 31 март лицата по чл. 9, извършващи дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, изготвят и предоставят в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия извършват дейност, годишен отчет за третирането и транспортирането на отпадъци от МПС по образец съгласно приложение № 3.
(3) Ежегодно до 31 март за дейността си като оператори на центрове за разкомплектуване на ИУМПС лицата по чл. 9 предоставят в РИОСВ, на чиято територия извършват дейност, годишен отчет за отпадъци съгласно приложение № 3.
(4) Организацията по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара МПС, изпълняващи задълженията си индивидуално, изготвят и представят до 31 март на текущата година доклад, изготвен от регистриран одитор по чл. 39, ал. 2, и отчет за изпълнението на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби за предходната година по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) За дейността си като оператори на площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС лицата по чл. 9 представят в ИАОС в края на всяко тримесечие на текущата година информация за приетите ИУМПС по образец съгласно приложение № 5а.
(2) За дейността си като оператори на центрове за разкомплектуване на ИУМПС лицата по чл. 9 представят в ИАОС в края на всяко тримесечие на текущата година информация за приетите ИУМПС по образец съгласно приложение № 5б.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата приети ИУМПС на площадки за събиране и временно съхраняване и/или в центрове за разкомплектуване през съответния период и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) С цел определяне броя на пуснатите на пазара МПС през предходната година председателят на Националния статистически институт до 28 февруари представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за регистрираните МПС съгласно чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по предварително съгласуван формат.
(2) Ежегодно до 31 октомври председателят на Националния статистически институт представя на изпълнителния директор на ИАОС данни за количеството произведени МПС в страната през предходната година.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, предоставят информация за количеството, пуснато от тях на пазара, изготвена на база месечна справка - декларация по чл. 9 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, за пуснатите на пазара МПС и заплатената такса в електронен формат.
(2) Информацията по ал. 1 се подава съгласно сроковете по чл. 26, ал. 1 в информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително се посочва и начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година относно количествата внесени и изнесени от страната МПС по предварително съгласуван формат за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Директорът на дирекция "Охранителна и пътна полиция" - Главна дирекция "Охранителна полиция", предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година за регистрираните МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата с първа регистрация и МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. по предварително съгласуван формат за периодите по ал. 1.
(3) (В сила от 1.07.2008 г. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за текущата година относно количествата въведени на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, МПС по предварително съгласуван формат за периодите по ал. 1.
(4) (В сила от 1.07.2008 г. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС за периодите по ал. 1 информация за текущата година за всяко лице за количеството МПС, за което:
1. лицата са заплатили продуктова такса съгласно приложение № 4;
2. е възстановена платената продуктова такса съгласно приложение № 4.
(5) (В сила от 1.07.2008 г. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организациите по оползотворяване на МПС предоставят на изпълнителния директор на ИАОС за периодите по ал. 1 информация за текущата година за количествата МПС:
1. пуснати от членовете им на пазара;
2. изнесени и/или изведени от членовете им съгласно приложение № 4.
(6) (В сила от 1.07.2008 г. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1 ЗУО, пускащи на пазара МПС, които изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС за периодите по ал. 1 информация за текущата година за количествата МПС:
1. пуснати на пазара;
2. изнесени и/или изведени съгласно приложение № 4.
(7) Информацията по чл. 25, ал. 1 и по ал. 1 - 6 се предоставя в 20-дневен срок от изтичане на съответния период по ал. 1 на хартиен и електронен носител.
(8) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 - 6 изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата МПС през съответния период по ал. 1 и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване, лицата, които пускат на пазара МПС - физически или юридически лица, вписани по Търговския регистър, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната календарна година съответно съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 - 7 за организациите, и чл. 34, ал. 1, т. 1 - 5 - за лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на изпълнителния директор на ИАОС обобщена справка за предходната година за разходваните от ПУДООС средства за събиране, транспортиране, временно съхраняване, разкомплектуване, оползотворяване, в т. ч. рециклиране, както и обезвреждане на ИУМПС, информационни кампании, контрол и други, в съответствие с ПУДООС.
(3) Информацията по ал. 2 е неразделна част от доклада по чл. 30.
(4) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация по предварително съгласуван формат за броя МПС, на които не е заверен знакът за технически преглед съгласно Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 и 58 от 2005 г.; Решение № 3641 на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г.), за повече от една и за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март операторите на центрове за разкомплектуване и на площадките за събиране и временно съхраняване на ИУМПС предоставят информация на изпълнителния директор на ИАОС на хартиен и магнитен носител за броя на приетите ИУМПС, които не съдържат основни компоненти, и за сумата, заплатена от собственика на ИУМПС по чл. 12, ал. 2.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара МПС, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС на хартиен и магнитен носител информация за количеството изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, през предходната година отпадъци от МПС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Ежегодно до 31 март директорът на дирекция "Охранителна и пътна полиция" - Главна дирекция "Охранителна полиция", предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година относно:
1. състоянието на автопарка по възраст на регистрирани МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
2. разпределението на регистрирани МПС по месторегистрация от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
(3) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на НАП предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година относно освободените от данък превозни средства съгласно чл. 58, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси по предварително съгласуван формат.
(4) Ежегодно до 31 март председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите предоставя на изпълнителния директор на ИАОС обобщена справка за извършените през предходната година проверки и направените констатации във връзка с упражнявания контрол за съответствието на пусканите на пазара материали и компоненти на МПС.
(5) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Гаранционния фонд по чл. 28 от Кодекса за застраховането предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за броя МПС от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата с изплатена пълна щета за предходната година.
(6) Ежегодно до 31 януари директорът на РИОСВ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, съгласно предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 15 ноември въз основа на събраните данни по чл. 22 - 29 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад относно изпълнението на целите по чл. 21 на национално ниво и прилагането на наредбата.
(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС използва данните от одиторските доклади по чл. 39.
(3) Министърът на околната среда и водите осигурява по подходящ начин достъп на обществеността до доклада по ал. 1.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ИАОС представя доклада по чл. 30, ал. 1 на национални и международни организации, когато това се изисква в съответствие с международни договори, по които Република България е страна.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на Националния статистически институт, директора на дирекция "Охранителна и пътна полиция" - Главна дирекция "Охранителна полиция", изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие интегрирана компютърна информационна система за отчитане и контрол по прилагане на наредбата.

Глава пета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОВТОРНО
ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МПС


Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1 ЗУО, пускащи на пазара МПС, които изпълняват задълженията си индивидуално, осигуряват за своя сметка постигането на целите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране в сроковете по чл. 21.
(2) Лицата по ал. 1 имат право да извършват дейности по събиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци от МПС при наличие на:
1. разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 9, или
2. сключен договор с други юридически лица и/или еднолични търговци, притежаващи документа по т. 1.
(3) Лицата по ал. 1 имат право да договорят оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните отпадъци от МПС и извън страната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените декларации по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 4 се извършва в реално време.

Чл. 34. (1) Лицата по чл. 33 изготвят програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени в чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУО, и която включва:
1. план за количествата отпадъци от МПС, които ще бъдат събирани, повторно използвани, оползотворявани или предадени за обезвреждане;
2. план за управление на отпадъци от МПС, включващ мерки за оптимизиране на транспортирането, събирането, временното съхраняване и третирането на ИУМПС и отпадъците от МПС, както и за предаването на образуваните отпадъци за повторно използване, оползотворяване или обезвреждане;
3. мерки за изпълнение на целите в сроковете по чл. 21;
4. план за увеличаване дела на повторно употребяемите и рециклируемите отпадъци от МПС;
5. мерки за намаляване количеството на токсичните отпадъци от МПС;
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори относно негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват и утвърждават по реда на глава седма.

Глава шеста
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ МПС


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара МПС, могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели по чл. 21 за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, които са пуснали на пазара, чрез колективна система по чл. 11, ал. 4, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се представлява от организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО.
(3) Лицата, сключили договор с организация за оползотворяване по ал. 1, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените от тях декларации по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, за пуснатите на пазара МПС от техните членове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 4 се извършва в реално време.

Чл. 36. (1) Организацията по оползотворяване изготвя програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени с чл. 31, ал. 1 и 2 ЗУО, и включва:
1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС и доказателства за финансовото обезпечаване на първоначалните инвестиции и последващите експлоатационни разходи;
2. план, посочващ сроковете за сключване на договори с общини, които ще бъдат обслужвани от колективната система за събиране на количеството (в тонове) ИУМПС, в съответствие с целите и сроковете по чл. 21;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара МПС, в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС;
4. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) план, съдържащ мерки за събиране на ИУМПС от собствениците им и за приемането им на площадките за събиране и временно съхраняване и в центровете за разкомплектуване, с които организацията по оползотворяване има сключен договор по чл. 37, ал. 1, и за предаването на образуваните в тях отпадъци за повторно използване, оползотворяване и/или рециклиране и обезвреждане;
5. мерки, които се предприемат в случай на временно прекъсване или намаляване на възможностите за повторно използване, оползотворяване, рециклиране и/или обезвреждане на количествата събирани отпадъци от МПС;
6. план за информиране притежателите на ИУМПС относно предаването им в центровете за разкомплектуване или на площадките за временно съхраняване, с които организацията по оползотворяване има сключен договор по чл. 37, ал. 1;
7. мерки за компенсиране на негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори относно негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС.
(2) Програмите по ал. 1 се разработват и утвърждават по реда на глава седма.

Чл. 37. (1) За изпълнение на задълженията си за събиране, повторно използване и оползотворяване на отпадъците от МПС организацията по оползотворяване сключва договори с кметове на общини и/или с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейност с отпадъци по чл. 9.
(2) С договорите по ал. 1 се гарантира съответствието на дейностите по събирането, оползотворяването и/или рециклирането на съответните количества отпадъци от МПС с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО и с целите и сроковете по чл. 21.
(3) Лицата по ал. 1 имат право да договорят оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните отпадъци от МПС извън страната.

Глава седма
ПРОГРАМИ


Чл. 38. (1) Програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се утвърждават:
1. от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - когато са представени за утвърждаване от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално;
2. от министъра на околната среда и водите - когато са представени за утвърждаване от организация по оползотворяване.
(2) В случай че лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално, извършват дейности на територията на повече от една РИОСВ, програмите се утвърждават по реда на чл. 30, ал. 4 ЗУО.
(3) Проектът на програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО се подава за утвърждаване пред органите по ал. 1 от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО.
(4) В срок един месец от получаването на проектите органите по ал. 1 утвърждават представените програми или ги връщат със задължителни предписания за привеждането им в съответствие с разпоредбите на ЗУО и с наредбата.
(5) Лицата по ал. 2 представят нов проект на програма, съобразен със задължителните предписания, в срок един месец от уведомяването им, че проектът е върнат за привеждане в съответствие със ЗУО и с наредбата.
(6) Органът, утвърдил програмата за управление на отпадъците, или упълномощено от него длъжностно лице и регионалните инспекции по околната среда и водите, издали становище за съгласуването й по реда на ал. 2, извършват периодични проверки за изпълнението й.

Глава осма
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 36 ЗУО


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организацията по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара МПС, които изпълняват индивидуално задълженията си, до 31 март на текущата година представят пред министъра на околната среда и водите доклад за предходната година с фактически констатации във връзка с изпълнението на техните задължения за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по чл. 21.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит в съответствие с изискванията на действащото законодателство и международните одиторски стандарти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистриран одитор проверява следните документи:
1. на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално:
а) първични счетоводни документи, удостоверяващи предаденото количество ИУМПС на центрове за разкомплектуване, количеството на предадените за повторно използване, оползотворяване или рециклиране отпадъци от МПС на лицата по чл. 9;
б) документи, удостоверяващи износа на отпадъци от МПС през предходната календарна година - митническите декларации, разрешенията за износ на отпадъци по чл. 72 ЗУО и документите за превоз по чл. 84, т. 12 ЗУО;
в) счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 от Закона за счетоводството, послужили за изготвяне на оборотната ведомост и на годишната данъчна декларация;
г) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) отчет за изпълнението на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби за предходната година, изготвен от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално съгласно приложение № 6;
д) информацията относно количеството образувани ИУМПС в страната през предходната година, предоставена от изпълнителния директор на ИАОС;
е) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) информацията, предоставена от министъра на околната среда и водите на лицето по реда на чл. 23, ал. 4 и чл. 26, ал. 8;
ж) (нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) отчет за предходната година за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, изготвен от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 9 към същата наредба.
2. на организацията по оползотворяване:
а) първични счетоводни документи, удостоверяващи предаденото количество ИУМПС на центрове за разкомплектуване, количеството на предадените за повторно използване, оползотворяване или рециклиране отпадъци от МПС на лицата по чл. 9;
б) документи, удостоверяващи износа на отпадъци от МПС през предходната календарна година - митническите декларации, разрешенията за износ на отпадъци по чл. 72 ЗУО и документите за превоз по чл. 84, т. 12 ЗУО;
в) договорите по чл. 35, ал. 3, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за количествата (в тонове) на МПС, които са пуснали на пазара и за които е заплатено възнаграждение през предходната календарна година;
г) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) отчет за изпълнението на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби за предходната година, изготвен от организациите по оползотворяване, по образец съгласно приложение № 6;
д) информацията относно количеството образувани ИУМПС в страната през предходната година, предоставена от ИАОС;
е) информацията относно пазарния дял на организацията по оползотворяване, предоставена от МОСВ;
ж) (нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) отчет за предходната година за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори по образец съгласно приложение № 9 към същата наредба.
(4) В доклада по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, се посочва и количеството (в тонове) пуснати на пазара МПС от всеки член на организацията по оползотворяване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор използва информацията по чл. 34.

Чл. 40. Министърът на околната среда и водите до 10 март на текущата година въз основа на информацията, съдържаща се в доклада по чл. 39, ал. 1, определя със заповед лицата, които заплащат продуктова такса при неизпълнение на целите по чл. 21, ал. 3 и 4.

Глава девета
КОНТРОЛ


Чл. 41. (1) Председателят на комисията по търговия и защита на потребителите или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за съответствието на пусканите на пазара материали и компоненти на МПС с изискванията на чл. 6 и 7.
(2) Съответствието на материали и компоненти с изискванията на чл. 6 и 7 се установява чрез проверка за наличието на обозначаване в съответствие с изискванията на чл. 6 и 7.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
г) (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 14;
д) (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.
2. "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:
а) излезли от употреба моторни превозни средства;
б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.
3. "Моторни превозни средства със специално предназначение" са МПС по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).
4. "Моторни превозни средства, произведени и/или пуснати на пазара в малки серии" са МПС по смисъла на чл. 17, т. 2 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
5. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Площадка за събиране и временно съхраняване" е място за приемане и временно съхраняване на излезли от употреба МПС преди предаването им за третиране в центровете за разкомплектуване, чийто оператор притежава разрешение по чл. 9.
6. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Център за разкомплектуване" е място за събиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС, техните компоненти и материали, чийто оператор притежава разрешение по чл. 9.
7. "Компонент" е обособена съставна част от МПС, като: уредби, агрегати, механизми и други, които могат да подлежат на повторно използване или на допълнително разкомплектуване.
8. "Основни компоненти" на ИУМПС са купе, двигател, скоростна кутия, както и електронен блок и катализатор, когато са описани в техническите характеристики на МПС.
9. "Разкомплектуване на ИУМПС" е дейност, извършвана след предаването на излезлите от употреба МПС в местата и съоръженията за отстраняване на вредните вещества от тях, разглобяване, разрязване, шредиране и/или подготовка за обезвреждане на отпадъците от шредиране, както и всяка друга операция, извършвана с цел преработка и/или обезвреждане на излезли от употреба МПС или техни компоненти.
10. "Предотвратяване" е съвкупността от мерките, целящи намаляване на количеството и вредното въздействие върху околната среда на излезлите от употреба МПС, компоненти и вещества от тях.
11. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на разположение срещу заплащане или безплатно на стока на територията на Република България с цел нейното използване и последващо разпространение.
12. "Шредер" е инсталация, използвана за разкъсване на парчета или за раздробяване на излязло от употреба МПС или негови компоненти, включително с цел получаване на метален скрап, подходящ за непосредствена преработка.
13. "Опасни вещества" са веществата по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
14. "Собственик на МПС" е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.
15. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Икономически оператори" са лицата, които пускат на пазара и застраховат МПС, лицата, извършващи събирането, демонтажа, разкомплектуването, разрязването, преработката и рециклирането на излезли от употреба МПС, и операторите, извършващи демонтаж, разрязване, раздробяване, оползотворяване, рециклиране и други дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали.
16. "Производител" е физическо или юридическо лице, което произвежда МПС.
17. "Вносител" е лице, пускащо на пазара МПС от внос.
18. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Информация относно разкомплектуването" е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които пускат на пазара МПС и компоненти за тях, на лицата по чл. 9 под формата на ръководства или чрез електронен носител (вкл. на CD-ROM), справки и услуги в реално време.
19. "Преднамерено въвеждане" е умишленото използване на опасни вещества при производството на материалите или компонентите с цел получаване на специфични характеристики или качество на крайните продукти.
20. "Обозначаване" е всяка форма на етикетиране, маркиране или друга форма на идентифициране.
21. "Повторно използване" е дейност по § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
22. (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС" са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕО, МПС и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел МПС да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.
23. (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Пускане на пазара на МПС" е първото предоставяне на МПС на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на МПС от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 24 ЗУО.

§ 3. (1) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.
(2) Член 6, ал. 1 и чл. 7 се прилагат от 1 януари 2006 г.
(3) Член 6, ал. 2 се прилага от датата на обнародване на заповедта на министъра на околната среда и водите в "Държавен вестник."

§ 4. (1) Член 21, ал. 3, т. 1 се прилага, както следва:
1. от 1 януари до 31 декември 2005 г. - най-малко 75 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 70 на сто се рециклират;
2. от 1 януари до 31 декември 2006 г. - най-малко 85 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 80 на сто се рециклират;
3. от 1 януари до 31 декември 2007 г. - най-малко 86 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 80 на сто се рециклират;
4. от 1 януари до 31 декември 2008 г. - най-малко 87 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 81 на сто се рециклират;
5. от 1 януари до 31 декември 2009 г. - най-малко 88 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 81 на сто се рециклират;
6. от 1 януари до 31 декември 2010 г. - най-малко 89 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 82 на сто се рециклират;
7. от 1 януари до 31 декември 2011 г. - най-малко 90 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 82 на сто се рециклират;
8. от 1 януари до 31 декември 2012 г. - най-малко 91 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 83 на сто се рециклират;
9. от 1 януари до 31 декември 2013 г. - най-малко 93 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 22, ал. 1, се оползотворява, като най-малко 84 на сто се рециклират.
(2) Целите по чл. 21, ал. 3, т. 1 се постигат не по-късно от 1 януари 2015 г.

§ 5. Член 21, ал. 3, т. 2 се прилага, както следва:
1. от 1 януари до 31 декември 2005 г. - най-малко 70 на сто от теглото на всяко ИУМПС, събрано по чл. 22, ал. 1, като най-малко 65 на сто се рециклират;
2. от 1 януари до 31 декември 2006 г. - най-малко 75 на сто от теглото на всяко ИУМПС, събрано по чл. 22, ал. 1, като най-малко 70 на сто се рециклират.

§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.

§ 7. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Разпоредбите на чл. 26, ал. 3 - 6 влизат в сила от 1 юли 2008 г.

Кръстовища Печат
от ул. Бели Дунав
от ул. хан Кубрат
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Бели Дунав
към ул. хан Кубрат
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Обелски път
от ул. хан Кубрат
от ул. Христо Силянов
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Обелски път
към ул. хан Кубрат
към ул. Христо Силянов
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Бели Дунав
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Ломско шосе
към ул. Бели Дунав
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Ломско шосе
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Рожен
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Рожен
от бул. Сливница
към бул. Сливница
от ул. Христо Силянов
от бул. Ломско шосе
към ул. Христо Силянов
към бул. Ломско шосе
от бул. Ломско шосе
към бул. Ломско шосе
от ул. Никола Габровски
към ул. Никола Габровски
от бул. Симеоновско шосе
от ул. Никола Габровски (Дианабад)
от бул. Драган Цанков
към ул. Никола Габровски (Дианабад)
към бул. Симеоновско шосе
към бул. св. Климент Охридски
от Интерпред-СТЦ
от ул. Никола Габровски
от Площад на авиацията
към Интерпред-СТЦ
към ул. Никола Габровски
към Площад на авиацията
от ул. Бели Дунав
от бул. Ломско шосе
от бул. Рожен
към ул. Бели Дунав
към бул. Ломско шосе
към бул. Рожен
от бул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към бул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
от ул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към ул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
към бул. Сливница
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Тодор Каблешков
от бул. патриарх Евтимий
от ул. ген. Йосиф В. Гурко
към бул. патриарх Евтимий
към ул. ген. Йосиф В. Гурко
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Любляна
от ул. Александър С. Пушкин
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Любляна
към ул. Александър С. Пушкин
към ул. Тодор Каблешков
от ж.п.гара Подуяне
към ж.п.гара Подуяне
от бул. Симеоновско шосе
от бул. Александър Малинов
към бул. Симеоновско шосе
към бул. Александър Малинов
от ул. Добринова скала
от бул. Захари Стоянов
от ул. проф. Александър Станишев
към бул. Добринова скала
към бул. Захари Стоянов
към ул. проф. Александър Станишев
от ул. Околовръстен път
от ул. проф. Александър Станишев
от ул. Старата църква
към ул. Околовръстен път
към ул. Старата църква
от бул. Евлоги Георгиев
от бул. Ситняково
от бул. Ситняково
от бул. Мадрид
към бул. Евлоги Георгиев
към бул. Ситняково
към бул. Ситняково
към бул. Мадрид
tix.bg 2022, Всички права запазени