• Начало
  •  ››  Закони
  •  ››  Наредба за организация на движението на територията на Столична община
Наредба за организация на движението на територията на Столична община

(Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., доп. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., изм. и доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.)


РЕШЕНИЕ № 332 от 19.05.2005 г.
на Столичния общински съвет
за приемане на Наредба за организация на движението на територията на Столичната община
На основание чл. 22, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на столичния общински съвет, проведено на 19.05.2005 г., Протокол № 48, т. 5 от дневния ред, по доклад № 93-00-47/1.02.2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п) Вл. Кисьов
РЕШЕНИЕ № 3 от 12.01.2006 г.
на Столичния общински съвет
За забрана за обществено ползване на участък от бул. "Витоша" и създаване на пешеходна зона в участъка между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий".
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община и чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Забранява експериментално за срок от 6 месеца общественото ползване от МПС на участъка от бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий" и създава пешеходна зона в участъка.

2. Изключение от забраната се допуска в интервала от 23,00 ч. до 07,00 ч. за МПС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за МПС, обслужващи обекти в същата зона.

3. Отменя т. 5.1. и т. 5.2. на Решение № 43 по Протокол № 35 от 18.03.2002 г. на СОС.

4. Възлага на кмета на Столичната община:

4.1. Да създаде организация за паркиране на личните автомобили на лицата, регистрирани с постоянен адрес бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий".

4.2. В едноседмичен срок от приемане на настоящото решение да внесе за разглеждане и съгласуване в Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението проект за промяна на плана за организация на движението и безопасността на пешеходците в участъка на забраната.

4.3. Да внася на всяко първо заседание за месеца в Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението експертен доклад-анализ за приложението на настоящото решение и състоянието на движението в участъка на забраната.

5. Възлага на кмета на Столичната община в срок от шест месеца от приемането на настоящото решение да внесе цялостен проект за организация на движението в зона "Център".
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.01.2006 г., протокол № 67, точка 9 от дневния ред, по доклад № 93-00-474 от 29.12.2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба на Столичния общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п) Вл. Кисьов
НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Чл. 2. На територията на Столична община (СО) се определят следните зони: "Център" (приложение № 1) и "Първа" (приложение № 2).

Чл. 3. (1) Забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, както и регламентирането и създаването на пешеходни зони, се въвеждат с решение на Столичен общински съвет (СОС) по предложение на кмета на СО.

(2) Временни забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на СО в следните случаи:

1. за извършване на планирани ремонти - за срок до 6 (шест) месеца.

2. природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението - за срок до 3 (три) месеца.

3. организиране на търговия на открито - за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници.

4. провеждане на масови спортни и културни мероприятия - за срок до 3 (три) дни.

5. провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия - за срок до 3 (три) дни.

6. за снимане на филми и реклами - за срок до 24 часа.

(3) Забрани по предходната алинея се въвеждат с решение на СОС, в случай, че срокът им е по-дълъг от предвидения в ал. 2.

(4) Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т. 6, подават молба до кмета на СО не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.

(5) (изм. и доп. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.) Организаторите на проявите по ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената й е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета от СОС.

(6) Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал. 2, се закриват за срока на забраната.

(7) Забраните по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират по съответния ред.

Глава втора

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Раздел I

Организиране на движението

Чл. 4. (1) За организация на движението на територията на СО се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.

(2) Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на СО - район, зона, жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.

(3) При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата.

(4) Кметът на СО възлага изработването на ГПОД и на ПОД за части от територията на СО на специализирано звено на столичната общинска администрация.

(5) Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на СО. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от СОС.

(6) Проектите за ПОД за части от територията на СО се разглеждат, обсъждат и приемат от ОЕСУТ на СО.

(7) Приетите проекти се одобряват от кмета на СО.

(8) Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в Дирекция "Транспорт" при СО.

Раздел II

Скорости на движение

Чл. 5. (1) Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на СО е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 "Начало на населено място" и Д 12 "Край на населеното място".

(2) По изключение се разрешава максимална скорост за движение над посочената в предходната алинея по улици, които отговарят на следните условия:

1. За максимална скорост на движение до 80 км/час:

а) наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;

б) пресичанията с други улици да бъдат на различни нива;

в) пешеходните пресичания да са на различни нива;

г) да не се допуска паркиране по тях;

д) пътните участъци да са добре осветени.

2. За максимална скорост на движение до 70 км/час:

а) наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;

б) пресичанията с други улици да бъдат на светлинно регулирани кръстовища;

в) пешеходните пресичания да са на различни нива;

г) да не се допуска паркиране по тях;

д) пътните участъци да са добре осветени.

(3) Списъкът на улиците, отговарящи на условията по предходната алинея, е даден в приложение № 3.

(4) Разрешената максимална скорост за движение по улиците посочени в приложение № 3 се сигнализира със съответните пътни знаци.

(5) Промени в списъка се извършват с решение на СОС по предложение на кмета на СО, съгласуван предварително с направление "Пътна полиция-КАТ" при СДВР (НПП-КАТ-СДВР).

Раздел III

Организиране и регулиране на движението по улиците

Чл. 6. (1) За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.

(2) Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на СО и се съгласуват с дирекция "Транспорт" на СО и НПП-КАТ-СДВР.

(3) Дирекция "Транспорт" при СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за съществуващите на територията на СО пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им.

Чл. 7. (1) Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.

(2) Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите.

Чл. 8. (1) Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Столична община се извършва автоматично.

(2) В случай на необходимост се допуска смяната на светлинните сигнали на светофарните уредби да се извършва и ръчно от обучен оператор от системата на СДВР. Тогава операторът определя продължителността на сигналите, с които се разрешава и забранява преминаването през регулираното място.

Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

Чл. 10. (1) Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да отстранява възникналите повреди по тях, от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в СО, както следва:

1. за светофарни уредби от зона "Център" - до 45 (четиридесет и пет) минути от подаване на сигнала;

2. за светофарни уредби от зона "Първа" - до 60 (шестдесет) минути от подаване на сигнала;

3. за светофарни уредби извън зона "Първа" - до 90 (деветдесет) минути от подаване на сигнала;

(2) Всички сигнали за повреди се записват автоматично на магнитен носител. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.

(3) Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 3 се осъществява от Направление "Пътна полиция" - КАТ-СДВР.

Чл. 11. (1) В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа:

1. денонощен;

2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа.

(2) Конкретните режими на работа се определят от заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта, по доклад на дирекция "Транспорт", съгласуван с НПП-КАТ-СДВР.

Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции ф 300 мм на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон.

Чл. 13. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.

Раздел IV

Осигуряване на движението по улиците

Чл. 14. (1) При необходимост от строително-монтажни работи (СМР) по улиците или по прилежащи на тях недвижими имоти, лицата, които ще ги извършват, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Към молбата се прилагат задължително проект за Временна организация на движението (ВОД), изработен съгласно действащото законодателство, както и график за съответния вид работа. Проектите за ВОД и графиците задължително се съгласуват от дирекция "Транспорт" и Направление "Пътна полиция-КАТ" при СДВР. Максималният срок за съгласуване е до 1 месец от подаване на молбата.

(2) Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, дирекция "Транспорт" уведомява писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи превоза, за въведената ВОД и за срока на действието й.

(3) Пресцентърът на СО, чрез средствата за масово осведомяване, прави съобщение за създадената ВОД и за срока на действието й, в подходящ срок преди началото на извършване на работите.

(4) Лицата по ал. 1 почистват и възстановяват за своя сметка засегнатите: подземна инфраструктура, улици, пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта, като заплащат извършването на допълнителния пробег от ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт. За целта, преди издаването на разрешението за извършване на определената работа, лицата сключват договор с:

1. кмета на СО или упълномощено от него лице - когато работите по ал. 1 засягат улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт;

2. кмета на съответния район - за всички останали улици.

(5) Кметовете на райони изпращат копия от сключените договори по ал. 4 до ресорния заместник кмет на СО, отговарящ за транспорта в едноседмичен срок от сключването им. В същия срок изпращат и копия от констативните протоколи след окончателното приключване на договорите.

(6) Дирекция "Транспорт" на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за сключените договори. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.

Чл. 15. Лицата, извършващи работи по чл. 14, ал. 1, след одобряването на проектите и издаването на необходимите разрешения за работа, поставят съответната сигнализация за създадената ВОД, осигуряваща безопасността на движение на ППС и на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия период на работа. След приключване на работата - своевременно да я премахнат и да възстановят съществуващата сигнализация.

Чл. 16. (1) При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество - собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на СО, НПП-КАТ-СДВР и средствата за масово осведомяване.

(2) В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, дружеството по ал. 1 писмено уведомява дирекция "Транспорт" и представя проект за ВОД и график за работа.

(3) Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал. 1 уведомява писмено и оперативния дежурен на "СКГТ-София" ЕАД.

(4) След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал. 1, експлоатационното дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.

Чл. 17. (1) За извършване на строително-монтажни работи (СМР) по прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

(2) По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

(3) Заемането на цялото пътно платно и тротоари за извършване на работи по чл. 14, ал. 1 се извършва само с решение на СОС.

(4) В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.

Чл. 18. В случаите по чл. 17 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на СО или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО.

Чл. 19. (1) За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности, като основните видове и размери са дадени в приложение № 4.

(2) Неравностите по ал. 1 се разполагат само по обслужващи и по изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, когато е налице поне едно от следните условия:

1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;

2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;

3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.

Чл. 20. (1) За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения (верижен или тръбно-решетъчен парапет), като основните видове и размери са посочени в приложение № 5, антипаркингови елементи или бетонови саксии.

(2) За ВОД по чл. чл. 14, 16 и 17 може да се използва и преместваем тръбно-решетъчен парапет, като основните видове и размери са посочени в приложение № 5.

(3) Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС.

Чл. 21. (1) СО поставя напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на СО. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на СО, в която участват представители на СО и НПП-КАТ-СДВР.

(2) За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на действащото законодателство.

(3) Всички лица, желаещи да поставят за своя сметка напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до заместник-кмета на СО, отговарящ за транспорта. Молбата задължително съдържа: обосновка за необходимостта от поставянето на съоръженията и техния вид, срокът за поставянето им, схема за разполагане и лицето, което ще ги поддържа.

(4) В 30-дневен срок от подаването на молбата заместник-кметът на СО, отговарящ за транспорта, разрешава или отказва поставянето на съоръженията. В разрешението се посочва молителя, основанието, обосновката, срока, вида на съоръженията и лицето, което ще ги поддържа.

(5) Лицата поставят съоръженията съобразно разрешението по ал. 4, при спазване на действащото законодателство.

(6) Отказите за разрешение се обжалват по реда на ЗАП.

(7) След отпадане на необходимостта от поставяне на съоръженията или при изтичане на срока на разрешението за поставянето им, те се премахват от лицата, които са ги поставили за тяхна сметка. Лицата са длъжни да възстановят улицата и тротоара в първоначален вид.

Чл. 22. Дирекция "Транспорт" на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.

Чл. 23. Забранява се:

1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките;

2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на установения за това ред;

3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;

4. маркирането на реклами върху платното за движение;

5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т. ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение;

6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;

7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;

8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т. ч. маси и столове пред търговски обекти, върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците съответно най-малко 2,00 м върху тротоара и най-малко 4,00 м в пешеходния подлез;

9. поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак, навес за пътници, павилиони за продажба на превозни документи и вестници, а за крайните станции - и павилион за обслужване на персонала на дружеството - превозвач;

10. поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците.

Раздел V

Движение на велосипедисти

Чл. 24. (1) Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.

(2) Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата.

Раздел VI

Движение на ППС с животинска тяга

Чл. 25. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на СО, след като бъдат регистрирани.

Чл. 26. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в съответния район на територията на Столична община по местоживеене на собственика.

(2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба, подадена от собственика до кмета на района.

(3) Кметът на района в едноседмичен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, (приложение № 6), ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец (приложение № 7).

Чл. 27. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци.

Раздел VII

Ограничения на движението на ППС

Чл. 28. (1) Забранява се:

1. Влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център".

2. Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център".

3. (изм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.) Влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 8 тона в зона "Първа" от 07.00 часа до 22.00 часа.

4. Влизането на ППС в неработни дни от 08.00 до 17.00 часа по пътищата в Парк "Витоша" в следните участъци: от кв. "Бояна" до "Златни мостове" и от кв. "Драгалевци" до "Щастливеца".

5. Влизането на ППС:

а) по ул. "Пиротска" в участъка между бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Ст. Стамболов" - от 09.00 до 21.00 часа;

б) по бул. "Ст. Стамболов" в участъка между ул. "Екзарх Йосиф" и бул. "Сливница" (Женския пазар) - от 09.00 до 19.00 часа;

в) по ул. "Екзарх Йосиф" в участъка между ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Г. Бенковски" - денонощно;

г) пешеходната зона около НТ "Иван Вазов" - денонощно;

д) (изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.) по ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" - денонощно.

е) (Изм. - с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.) по бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "П. Евтимий" - денонощно.

6. Движението на други ППС, освен леки автомобили, товарни автомобили с допустима максимална маса до 4 тона, автобуси и тролейбуси по бул. "Цариградско шосе" в участъка между "Орлов мост" и бул. "Д-р Г. М. Димитров".

7. Движение на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.

8. Влизането на ППС с животинска тяга в зона "Първа", включително и по граничните й улици и булеварди, както и по: Околовръстен път, бул. "Цар Борис III", бул. "Царица Йоана", бул. "Сливница", бул. "Ломско шосе", бул. "Рожен", бул. "Ген. Владимир Вазов", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Цариградско шосе", ул. "Самоковско шосе", бул. "Александър Малинов", бул. "Драган Цанков", бул. "Св. Кл. Охридски", ул. "Симеоновско шосе", бул. "Черни връх", бул. "България", бул. "Брюксел".

(2) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за:

1. (изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.) автомобилите със "специален режим на движение", а именно Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", Национална служба "Полиция", Народно събрание, Национална служба за охрана, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи. Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.

2. (доп. - Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г.) специализираните автомобили на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите със СО, както и специализираните автомобили (по одобрен списък от кмета на СО), ползвани от колективните организации за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на СО.

3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества - собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;

4. автомобилите на ОП "Социален патронаж" - при изпълнение на служебните им задължения;

5. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по: поддържане на улиците, релсовия път и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;

6. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни системи.

(3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск:

1. (изм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.) за товарни автомобили и строителни машини в зоните по ал. 1 за извършване на строителни работи - в срока на одобрения график за строителство.

2. (изм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.) за автобуси, изпълняващи "случаен превоз" на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2.

3. (изм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.) за автомобили, зареждащи обекти, сгради и съоръжения в парковете и (градините - на местата по ал. 1, т. 7 - за конкретно посочен интервал от време, но не по-дълъг от 2 часа в денонощието.

4. (изм. - Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.) За товарни автомобили до 8 тона, зареждащи търговски обекти в зона "Център" - за конкретно посочен интервал от време, но не повече от два часа в денонощието.

5. за ППС с животинска тяга, обслужващи сватби и абитуриентски тържества - в зоната по ал. 1, т. 8.

(4) Забраната по ал. 1, т. 4 не важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, наети автобуси по договор за "случаен превоз", наети таксиметрови автомобили и автомобили, превозващи хора с увреждания.

(5) Забраната по ал. 1, т. 2 не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт.

(6) (Изм. - Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.) Забраните по ал. 1, т. 5, букви "д" и "е" не важат за ППС, които са собственост на лица с постоянен адрес за буква "д" на ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" и за буква "е" на бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий", ППС, доставящи едрогабаритни стоки по домовете им, както и за ППС, обслужващи обекти в същите зони в интервалите от 15,00 часа до 16,00 часа и от 23,00 часа до 07,00 часа.

(7) Редът и условията за издаване на пропуски по ал. 3 са посочени в приложение № 8.

(8) Дирекция "Транспорт" създава и поддържа в актуално състояние регистри за всички издадени пропуски.

Чл. 29. Забранява се управлението на учебни автомобили в зона "Център" в работни дни от 08.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа.

Глава трета

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Раздел I

Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт

Чл. 30. Движението на МГТ се организира в съответствие със ЗАП и ГПОД.

Чл. 31. (1) Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.

(2) Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на нерелсовото превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо до границата на платното за движение.

Чл. 32. Определя се обхватът на спирките за масов градски транспорт (МГТ), обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП), в следните размери:

а) дължина на спирка на масов градски транспорт;
- автобусна и тролейбусна спирка единична - 20 метра;
- автобусна и тролейбусна спирка двойна - 40 метра;
- трамвайна спирка единична - 35 метра;
- трамвайна спирка двойна - 50 метра;

б) ширина на спирка на масов градски транспорт;
- стандартна ширина - 3,25 метра;
- минимално допустима ширина (при силно притеснени условия) - 1,5 метра.

Раздел II

Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии

Чл. 33. Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии е разрешено само по транспортна схема, утвърдена от Столичния общински съвет.

Чл. 34. Местата на автобусите за изчакване на клиентите на началния и крайния пункт на допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по утвърдена от дирекция "Транспорт" при СО схема. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача.

Чл. 35. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане и качване по желание на пътниците, така че да не затрудняват останалите участници в движението.

Чл. 36. Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като се отразяват в ПОД и ГПОД по съответния ред.

Раздел III

Таксиметров превоз на пътници

Чл. 37. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места.

(2) Местата по ал. 1 се утвърждават със заповед на кмета на СО.

(3) Определените места по ал. 1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Чл. 38. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.

Раздел IV

Обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищен и международен транспорт

Чл. 39. (1) Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на СО се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТС от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

(2) Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена заповед на кмета на СО.

Чл. 40. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Столична община до и от автогарите се определя от дирекция "Транспорт" при СО.

Чл. 41. (1) Кметът на СО или оторизирано от него лице съгласува разписание с посочена автогара за спиране на автобусите, като междинна спирка по маршрута на международна автобусна линия съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от МТС.

(2) Дирекция "Транспорт" на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните междинни спирки.

Раздел V

Случаен и специализиран превоз на пътници

Чл. 42. Случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и туристическа обиколка на гр. София се извършва по утвърдени от дирекция "Транспорт" при СО схеми, в които са указани маршрута на автобуса и местата за престояване и паркиране.

Чл. 43. (1) Специализиран превоз с местонахождението на клиента на територия на СО, се извършва въз основа на сключен договор между лице, предприятие, учебно заведение или организирана група пътуващи с разписание и маршрутна схема, които се съгласуват с дирекция "Транспорт" при СО общината.

(2) Дирекция "Транспорт" на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните специализирани превози.

Глава четвърта

ПАРКИРАНЕ

Раздел I

Общи правила

Чл. 44. (1) Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.

(2) Престоят и паркирането са забранени:

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;

7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.

9. (нова - Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.) върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти.

(3) Освен в посочените в ал. 2 случаи паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. на места, определени за инвалиди;

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи.

(4) По изключение се допуска спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства (ППС) с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.

(5) Местата по ал. 4 се обозначават с допълнителна табела Т 12, с която се указва начина на паркиране на ППС.

(6) Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 22 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.

(7) Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.

(8) На територията на Столична община се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.

(9) Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Столична община без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

(10) Контролът и оперативните действия по предходната алинея се организират и осъществяват от общинското дружество "Паркинги и гаражи", по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Столична община.

Раздел II

Режим на платено паркиране на ППС

Раздел II.1

Режим на кратковременно платено паркиране - "Синя зона"

Чл. 45. (1) (изм. и доп. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.) На улици, площади и паркинги - публична общинска собственост, със заповед на кмета на Столична община съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Столичния общински съвет, може да се въвежда режим за кратковременно платено паркиране - "Синя зона" за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места, валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 18.30 часа.

(2) (изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Изменения и допълнения на списъка на улици, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране "Синя зона", се извършват със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 46. (изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.)Удостоверяването на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в "Синя зона" се регламентира в заповедта по чл. 45, ал. 1 от настоящата наредба.

Чл. 47. (изм. - Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Със заповедта по чл. 45, ал. 1 от настоящата наредба кметът на Столична община може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в "Синя зона".

Чл. 48. (изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Със заповед кметът на Столична община може да закрива временно или постоянно, частично или цялостно участъци от "Синя зона" в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.

Чл. 49. (изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Mестата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" се обозначават хоризонтално с пътна маркировка, могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане, като се сигнализират вертикално с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране.

Раздел II.2

Режим на платено паркиране на ППС - "Служебен абонамент"

Чл. 50. (1) На улици, площади и паркинги - общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране "Служебен абонамент".

(2) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се утвърждава със заповед на кмета на Столична община.

(3) Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от столичния общински бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

(4) (изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 3, се определят със заповед на кмета на Столична община.

(5) Временно закриване на места за паркиране в режим "Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.30 часа, но не по-късно от 08.30 часа.

(6) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа.

(7) (нова - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Раздел II.3 (Нов - Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.)

Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес

Чл. 51а. (1) (Нов - Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) На улици и площади - общинска собственост, с въведен режим за кратковременно паркиране "Синя зона", кметът на Столичната община със заповед може да въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците им и използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост.

(2) (изм. - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Собственици на ППС и използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране "Синя зона", имат право да паркират на тях и на най-близката пресечна улица в близост до постоянния им адрес, а за живеещите на пешеходни зони и на улици, на които е забранено влизането или паркирането имат право да паркират на най-близките две пресечни улици в близост до постоянния им адрес, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране "Синя зона".

(3) Паркирането по ал. 2 става само с винетен стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално паркиране. Видът на винетните стикери, задължителната информация, съдържаща се в тях и зоната на паркиране на ППС са указани в приложение № 14.

(4) Правото по ал. 2 се прилага за 1 (един) автомобил на жилище.

(5) Винетен стикер не се издава на лица, притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният им адрес.

(6) Редът и условията за издаване на винетен стикер по ал. 3 е определен в приложение № 15.

(7) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата за една година в размер на 70 (седемдесет) лв. с включен ДДС.

(8) Винетните стикери по ал. 3, удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община, се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество "Паркинги и гаражи" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

(9) Притежаването на винетен стикер по ал. 3 не отменя съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение на ЗДП и НОДТСО.

Раздел III

Режим на преференциално паркиране на ППС

Раздел III.1

Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания

Чл. 51. (1) На територията на Столична община, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(2) На територията на Столична община в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона", се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

(3) Местата за паркиране по ал. 1 и ал. 2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д 21 "Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ "Инвалид".

(4) Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е указан в Приложение № 10 - неразделна част от настоящата наредба.

(5) Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в Приложение № 11 - неразделна част от настоящата наредба.

(6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община се издават, преиздават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество "Паркинги и гаражи" по ред и при условия, определени с нарочна писмена заповед на кмета на Столична община.

(7) Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в Приложение № 12 - неразделна част от настоящата наредба.

(8) (изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на раздел 2.1.

Раздел IV

Режим на привилегировано паркиране на ППС

Раздел IV.1

Режим на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди

Чл. 52. (1) На територията на Столична община, с решение на Столичният общински съвет по улици, площади и паркинги общинска собственост се определят места за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди.

(2) Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община е валиден само в работни дни от 8.30 до 18.30 часа.

(3) Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди се прилага единствено по отношение на ППС, обслужващи лица на изборна длъжност в Столичен общински съвет и Столична община за времето на техния мандат.

(4) Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и по отношение на ППС, които са собственост на Столична община и/или се ползват от административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Столична община.

(5) Привилегиите на правоимащите лица по ал. 3 и ал. 4 се легитимират и удостоверяват със служебни карти.

(6) Не се допуска преотстъпване на трети лица на привилегиите по ал. 3 и ал. 4, както безвъзмездно, така и срещу заплащане.

(7) Списъкът на лицата по ал. 3 се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Столичния общински съвет, а списъкът по ал. 4 от кмета на СО.

(8) Списъкът по предходната алинея, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя текущо на общинското дружество "Паркинги и гаражи", което организира и извършва оперативните действия по изработването, активирането и контрола на картите за привилегировано паркиране на територията на Столична община.

(9) Видът на служебните карти за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди по ал. 5, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, обслужващи служебни лица при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в Приложение № 13 - неразделна част от настоящата наредба.

(10) ППС на управление "Социални дейности" към Столична община, при извършване на дейности по обслужване на хора с увреждания или социално слаби могат да паркират безплатно в "Синя зона" за времето на обслужване.

(11) ППС с надпис "Полиция" и автомобили на служба "Пожарна и аварийна безопасност" и "Бърза помощ" имат право да паркират безплатно в "Синя зона" за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

Раздел IV.2

Режим на привилегировано паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства

Чл. 53. (1) Привилегировано паркиране на дипломатически ППС по улици, площади и паркинги общинска собственост, при и по повод обслужването на дипломатически представителства, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка и при следните ограничения в бройката им:

а) пред сградите на посолствата се разрешава да се ползват до 6 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;

б) пред сградите на консулствата се разрешава да се ползват до 3 места за напречно паркиране или до 2 места за надлъжно паркиране;

в) пред сградите на резиденциите, културните институти и търговските отдели се разрешава да се ползват до 2 места за напречно паркиране или до 1 място за надлъжно паркиране.

(2) Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.

(3) При извънредна необходимост от подобряване на сигурността в обхвата на сградите на дипломатическите представителства се допуска поставяне на физически прегради (бариери, кашпи и др.) за определен срок, с цел предотвратяване преминаване и/или паркиране на ППС след решение на СОС.

Раздел V

Принудително преместване на неправилно паркирани ППС

Чл. 54. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

а) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;

б) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случай длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;

(2) Принудително преместените ППС се транспортират до специално определени паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.

(3) Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от служби за контрол, определени с нарочна писмена заповед от кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(4) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(5) Размерът на сумите за разноски и такси, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС са фиксирани и се определят ежегодно с решение на СОС.

Раздел VI

Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство ("скоба")

Чл. 55. (1) ППС, което е паркирано в нарушение на чл. 47, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство ("скоба").

(2) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство ("скоба"), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(3) Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

(4) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

(5) Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство ("скоба"), е фиксиран и се определя ежегодно по предложение на общинското дружество "Паркинги и гаражи".

(6) Предложението по предходната алинея се утвърждава от кмета на Столична община и влиза в сила след приемането му с решение на Столичният общински съвет.

Чл. 56. При престояване на блокирано с техническо средство ("скоба") ППС, паркирано в "Синя зона" за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено принудително по реда на чл. 54, като водачът или собственикът на ППС, освен разноските по принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

Чл. 57. Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили с надпис "Полиция", автомобили на служба "Пожарна и аварийна безопасност" и "Бърза помощ".

Глава пета

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Раздел I

Общи положения

Чл. 58. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:

1. Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.

2. Лица, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет.

3. Директора на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Чл. 59. (1) За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер до 500 (петстотин) лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.

(2) За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 58 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лева.

(3) Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по ал. 2, се съставя акт по реда на чл. 61 от настоящата наредба.

Чл. 60. (1) Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

(2) Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Чл. 61. (1) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 58.

(2) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до доказване на противното.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.

(4) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 62. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 (петстотин) лева, но не по-малко от 100 (сто) лева.

Раздел II

Санкции при неправилно паркиране

Чл. 63. (1) За нарушенията на правилата за паркиране на извършителите се налагат предвидените в Закона за движение по пътищата санкции, в размерите им определени със същия закон.

(2) При констатирани и/или установени нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба.

Чл. 64. (1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Столична община служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя, заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.

(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.

(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първия екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Чл. 65. (1) За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер 500 (петстотин) лева.

(2) За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 100 (сто) лева.

(3) За паркиране на ППС, върху улични противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по предназначение от екипите на служба "Пожарна и аварийна безопасност", на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева.

(4) На нарушителите на забраната по чл. 44, ал. 6 се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

(5) На нарушителите на забраната по чл. 44, ал. 7 се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

Раздел III

Други санкции

Чл. 66. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално или привилегировано паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 100 (сто) лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора установил нарушението.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално или привилегировано служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева, като картата се изземва от контрольора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

Чл. 67. (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго, регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред анти-паркинг съоръжение на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

(4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "ППС, превозващи хора с увреждания" са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно Приложение № 11 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.

2. "Преференциално паркиране" е:

а) Безплатно за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в "Синя зона" на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с увреждания.

б) Безплатното за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на СО на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания.

в) Безплатното и неограничено във времето паркиране върху специално определеното и сигнализирано за тази цел паркинг-място, на ППС, обслужващо лице с увреждания пред сградата по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от това лице. В този случай е задължително ППС, обслужващо лицето с увреждания, да е негова собственост, както и адреса на местодомуването на ППС да съвпада с адреса, указан в регистрационния талон на автомобила.

3. "Привилегировано паркиране за служебни нужди" е:

а) Безплатното и неограничено във времето паркиране на определените и сигнализирани за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на ППС, обозначени според изискванията тази наредба.

б) Безплатното и неограничено във времето паркиране в "Синя зона" на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба и обслужващи лица на изборна длъжност в Столична община и Столичен общински съвет, за времето на техния мандат.

в) Безплатното паркиране в "Синя зона" на ППС с надпис "Полиция" и на автомобили на служба "Пожарна и аварийна безопасност" и "Бърза помощ", при и по повод изпълнение на служебните им функции.

4. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Столична община и съгласувани с Направление "Пътна полиция-КАТ" при СДВР, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Столична община, на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с общинското дружество "Паркинги И гаражи" ЕАД.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на територията на СО следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

§ 3. В шест месечен срок от влизане в сила на наредбата, кметовете на райони да извършат проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни неравности и предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии).

§ 4. (1) Всички схеми за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на СО, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди одобряването им, се съгласуват задължително с дирекция "Транспорт" и с направление "Пътна полиция - КАТ" при СДВР за съответствие със ЗДвП, действащото законодателство и тази наредба.

(2) Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти - публична общинска собственост на територията на СО, преди одобряването им, се съгласуват задължително с дирекция "Транспорт" и с направление "Пътна полиция - КАТ" при СДВР.

§ 5. (3) Кметът на Столична община изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането на настоящата наредба.

(4) Столичният общински съвет приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на същата.

(5) До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 6. Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции и привилегии при паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде заявление чрез Столична община до общинското дружество "Паркинги и гаражи" за подновяване на валидността на картата, при наличието на съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 7. Всички издадени карти и/или разрешителни за привилегии и преференции при паркиране по отменената наредба следва да бъдат подменени в три месечен срок. Регламентирано издадените до приемането на настоящата наредба карти за преференции и привилегии при паркиране запазват валидността си до подмяната им с нови по реда и в сроковете по настоящата наредба.

§ 8. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§ 9. (отм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.)

§ 10. (Предишен § 9 - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.) Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на СО.

§ 11. (Предишен § 10 - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.) До приемането от СОС на нов списък на улици, площади и паркинги общинска собственост, на които се въвежда режим за краткотрайно платено паркиране "Синя зона", остава да действа списъкът приет от СОС с решение № 5 по Протокол № 38/26.01.1998 г.

§ 12. (Предишен § 11 - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.)Тази наредба се приема на основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Столична община, приета с Решение № 1 по Протокол № 33 от 28-29.07.1993 г. и Решение № 508 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на СОС.
Приложения:
Приложение № 1
ЗОНА "ЦЕНТЪР"
Граници на зоната:
ул. "Опълченска", бул. "Сливница", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Евлоги Георгиев", бул. "България", бул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Тотлебен", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Опълченска"
Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.
Приложение № 2
ЗОНА "ПЪРВА"
Граници на зоната:
бул. "Константин Величков", ул. "Габрово", ул. "Скопие", надлез "Надежда", ул. "202", ул. "Каменоделска", ул. "Малашевска", ул. "Първа българска армия", ул. "Резбарска", ул. "Васил Кънчев", ул. "Река Велека", ул. "Александър Екзарх", бул. "Мадрид", бул. "Ситняково", бул. "Пейо Яворов", бул. "Никола Й. Вапцаров", бул. "Черни връх", ул. "Сребърна", бул. "Гоце Делчев", ул. "Житница", бул. "Никола Мушанов", бул. "Възкресение", бул. "Константин Величков".
Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.
Приложение № 3
СПИСЪК
На улици, отговарящи на условията на чл. 5, ал. 3 за въвеждане на
максимална разрешена скорост на движение над 50 км/час

1. Улици, отговарящи на условията на чл. 5, ал. 3, т. 1 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение до 80 км/ч:
- бул. "Цариградско шосе" между "Орлов мост" и ул. "Павел Красов";
- бул. "Брюксел" (естакадата за Аерогарата).

2. Улици, отговарящи на условията на чл. 5, ал. 3, т. 1 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение до 70 км/ч:
- бул. "България" между бул. "Черни връх" и ул. "Кумата";
- бул. "Ботевградско шосе" между ул. "Александър Екзарх" и моста над река Искър.
Приложение № 4 (към чл. 19, ал. 1)
Продължение на Приложение № 4 (към чл. 19, ал. 1)
Приложение № 5 (към чл. 20, ал. 1 и ал. 2)
Приложение № 6 (към чл. 26, ал. 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 (към чл. 26, ал. 3)
РЕГИСТЪР НА ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Рег.№
Дата на регистрацията
Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика (предприятие, ведомство)
Адрес на собственика
Гр.(с.)...............
Ул....................
№.........
Вид на превозното средство (платформа, каруца-конска, волска и др.)
Промени в регистрацията (промяна на собственост, смяна на адрес и др.)
1
2
3
4
5
6


ПРИЛОЖЕНИЕ №7 (към чл. 26, ал. 3)
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
лице на талона гръб на талона
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
(район)......................................
Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга
Регистър №................................................

Вид на ППС:.......................................
..............................................................
(конска, магарешка, волска или друга каруца)
Собственик:...........................................
................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, предприятие, организация)
Адрес: гр.(с.).......................................
Ул............................................№..........
Извършил регистр............................
(собств. и фам. име)
подпис и печат

Приложение № 8
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ ПО ЧЛ. 28, АЛ. 7

1. Потребността от ползване на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 7 на Наредбата, се заявява от превозвачите, а в отделни случаи - от ползвателя на транспортната услуга. Заявката се прави писмено, като се прилагат и доказателства: одобрен график за строителство, договори за превоз или доставка, търговско разрешително, договор за инкасо, решение на съда за регистрация на фирмата, регистрационния талон на автомобила, фактура за превоза и др.

2. Пропуските за ползването на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 7 на Наредбата, се издават на заявителя по приложения образец от дирекция "Транспорт" при СО.

3. Пропуските по т. 2 на това приложение се дават най-много 5 дни след заявяването им и за тях се води дневник.

4. (изм. с Решение № 630 по протокол № 23 от 23.10.2008 г.) Валидността на пропуска по чл. 28, ал. 3, т. 2, 3 и 4 не може да надвишава 3 месеца.
Пропуските по чл. 28, ал. 3, т. 1 са валидни за посочените в тях дати.
Забележка: Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г. влиза в сила от 1.01.2009 г. Пропуските, издадени преди влизането му в сила, са със срок на валидност до 31.12.2008 г.
Образец на пропуска
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ “ТРАНСПОРТ”
ПРОПУСК №................/.................
На основание чл. 28, ал.7 от Наредбата на Столичен общински съвет за реда при ползването на пътни превозни средства на територията на Столична община се разрешава на МПС:
Вид.....................................марка...................................ДК№...................................
Собственост на .:........................................................................................................
Влизане в зона............................................................................................................
Влизане по улица.......................................................................................................
по маршрут.................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
от................до...............часа и от................до............часа, до..................200.....г.
без право на паркиране.
В зоната е задължително спазването на всички други забрани и режим на движение.
Забранено е ваденето на копия.
ДИРЕКТОР:
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 (към чл.46, ал.4)
лице на талона гръб на талона
СТОЛИЧНА ОБЩИНА “Паркинги и гаражи” ЕАД
МФА-2001 0327719
ВРЕМЕТРАЕНЕ 1 час
0,80 лв
2001 г.
Правилата за паркиране в синя зона са посочени на гърба на талона
Януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
Септември
октомври
ноември
декември
ден
011222
021323
031424
041525
051626
061727
071828
081929
092030
102131
11
час
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
минути
00
15
30
45
МЯСТО
ЗА РЕКЛАМА
Началото на паркиране се отбелязва чрез трайно задраскване на месеца, часа и минутите. Започнал 15 минутен период не се взема под внимание. Попълненият талона се поставя зад предното стъкло на автомобила, така че да се вижда добре отвън. Забранено е престояването на автомобила за по-голямо от указаното с пътен знак времетраене. При промяна цената на паркиране този талона ще важи за срок от три месеца след датата на промяната. След изтичане на този срок талонът може да се подменя за нов срещу доплащане.
МЯСТО ЗА РЕКЛАМА
Приложение № 10 (към чл. 51, ал. 4)
Брой, разположение и обозначаване на местата за преференциално паркиране
на ППС, превозващи хора с увреждания

I. Броят на паркинг-местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя ЗОНА" на територията на Столична община, се определя, както следва:

1. най-малко 2 (две) места за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" - с до 50 места;

2. най-малко 3 (три) на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя ЗОНА" - с повече от 50 места;

3. най-малко 5 (пет) на сто от местата за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя ЗОНА", когато са в непосредствена близост - пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

II. Броят на местата за преференциално паркиране, предназначени за ППС, превозващи хора с увреждания, в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се определя, както следва:

1. най-малко 2 (две) места се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Столична община - с до 50 места;

2. най-малко 3 (три) на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Столична община - с повече от 50 места;

3. най-малко 5 (пет) на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, когато са в непосредствена близост - пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

III. За всяко жилище, обитавано от хора в инвалидни колички, се определя 1 (едно) място за паркиране по смисъла на § 1, т. 2, буква "в".

IV. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:

1. широчината на едно място за паркиране е 360 сm (фиг. 1);

2. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 (три) % (1:33).

V. Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се определят по схема, изработена от комисия, назначена от кмета на Столична община. Готовата схема се съгласува с постоянната комисия на Столичния общински съвет по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението и се приема с решение от Столичния общински съвет.

VI. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се обозначават с пътен знак Д 21 "Инвалид", в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и с пътна маркировка с международния символ "Инвалид", положена върху подходяща за целта настилка.
Фиг. 1. Разполагане на достъпните паркоместа
Приложение № 11 (към чл. 51, ал. 5)
Критерии за определяне на правоимащи лица, при издаване на Карта за
преференциално паркиране в "Синя зона" и паркингите общинска собственост
на територията на Столична община

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т. е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е над 50 % (петдесет процента);
Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % (деветдесет процента), поради сърдечни и белодробни заболявания.

2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 %, поради зрителни заболявания (увреждания);
Приложение № 12 (към чл. 51, ал. 7)
Вид на Картите за преференциално паркиране, информация съдържаща се в тях
и начин за обозначаване на автомобилите на хора с увреждания при преференциално паркиране на специално определените за тази цел места в "Синя
зона"

I. Вид на картите за преференциално паркиране в "Синя зона" на автомобили на хора с увреждания.

1. Картите за преференциално паркиране в "Синя зона" на автомобили на хора с увреждания са задължително от типа ПЛАСТИФИЦИРАНА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП-КАРТА;

II. Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране в "Синя зона" на автомобили на хора с увреждания.

1. Визуализирана задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране в "Синя зона" е, както следва:

а) Откъм лицевата страна - изображение на международния знак "Инвалид" на плътен син фон;

б) Откъм задната страна - трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата, надпис "карта за преференциално паркиране";

2. Невизуализирана задължителна информация, съдържаща се в електронен формат в чипа на картата:

а) Уникален № на картовия носител от не по-малко от 7 цифри;

б) Дата на издаване на картата;

в) Срок на валидност на картата;

г) № на картата в регистъра на редовно издадените карти за преференциално паркиране в "Синя зона";

д) № и дата на издаване на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛК или ЦРЕЛК;

е) Срок на валидност на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛК или ЦРЕЛК;

III. Начин на обозначаване на автомобилите на хора с увреждания при преференциално паркиране на специално определените за тази цел места в "Синя зона".

1. При и по време на паркирането в "Синя зона", притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна;

2. Картата се поставя в залепения на предното стъкло на ППС прозрачен пластмасов джоб така, че лицевата и страна, с изображението на международния знак "Инвалид" на плътен син фон, да е ориентирана навън;

IV. Служителите на общинското дружество "Паркинги и гаражи" ЕАД могат да извършват контролни проверки, доколко преференциалното служебно паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено;
Приложение № 13 (към чл. 52, ал. 9)
Вид на служебните карти за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване
на ППС, обслужващи служебни лица при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска
собственост на територията на Столична община

I. Вид и задължително информационно съдържание на картите за привилегировано служебно паркиране в "Синя зона" на автомобили, обслужващи лица на изборна длъжност в Столична община и Столичен общински съвет.

1. Картите за преференциално служебно паркиране в "Синя зона" на автомобили, обслужващи лица на изборна длъжност в Столична община и Столичен общински съвет са от типа ПЛАСТИФИЦИРАНА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП-КАРТА;

2. Визуализирана задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално служебно паркиране в "Синя зона" е както следва:

а) От лицевата страна - изображение на официалния герб на гр. София;

б) От задната страна - надпис "карта за преференциално служебно паркиране";

3. Невизуализирана задължителна информация, съдържаща се в електронен формат в чипа на картата:

а) Уникален № на картовия носител от не по-малко от 7 цифри;

б) Дата на издаване на картата;

в) Срок на валидност на картата;

г) № на картата в регистъра на редовно издадените карти за преференциално служебно паркиране в "Синя зона";

II. Начин на обозначаване на автомобилите при привилегировано паркиране за служебни нужди в "Синя зона".

1. При и по време на паркирането в "Синя зона", притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна;

2. Картата се поставя в залепения на предното стъкло на ППС прозрачен пластмасов джоб така, че лицевата и страна, с изображението на официалния герб на гр. София, да е ориентирана навън;

III. Служителите на общинското дружество "Паркинги и гаражи" могат да извършват контролни проверки, доколко привилегированото служебно паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето притежател на картата, с която същото ППС е обозначено.
Приложение № 14 към чл. 51а, ал. З
(Ново - Решение № 460 по
Протокол № 17 от 24.07.2008 г.)
Вид на винетните стикери за преференциално платено паркиране в "Синя зона" по постоянен адрес и задължителната информация, съдържаща се в тях на паркиране на ППС.

1. Винетният стикер е с размери 80 мм на 49 мм, изработен е от композитен материал (хартиен носител, антена с чип, лепилен слой, полиестерен филм и лепилен слой).

2. Задължителната информация, която той съдържа, е:

а) герба на СО.

б) указания за паркиране.

в) холограмен знак на СО.

г) пореден номер.

д) надпис "Синя зона винетен стикер".

е) чип с антенка, съдържащ информация.

3. В чипа на стикера по електронен път се въвеждат следните данни - трите имена на собственика на автомобила, адреса, държавния контролен номер и марката на автомобила, срока на валидност.

4. Винетният стикер се залепва на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.
Приложение № 15 към чл. 51а, ал. 6
(Ново - Решение № 460 по
Протокол № 17 от 24.07.2008 г.)
Ред и условия за издаване на винетен стикер за платено преференциално паркиране в "Синя зона" по постоянен адрес

1. Лицата, желаещи да ползват преференцията по чл. 51а, подават заявление по образец до "Паркинги и гаражи" ЕАД, като към него прилагат следните документи:

а) документ за платен данък на автомобила.

б) документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на автомобила.

2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и малкия талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила.

3. Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи.

4. Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена цена на услугата в размера, определен в Наредбата. Към винетния стикер се прилага указание за ползване.
При недостиг на паркоместа, право на преференциално паркиране с винетни стикери имат първите заели паркоместата, всички останали паркират по общия ред, спазвайки правилата в "Синя зона".

Кръстовища Печат
от ул. Бели Дунав
от ул. хан Кубрат
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Бели Дунав
към ул. хан Кубрат
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Обелски път
от ул. хан Кубрат
от ул. Христо Силянов
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Обелски път
към ул. хан Кубрат
към ул. Христо Силянов
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Бели Дунав
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Ломско шосе
към ул. Бели Дунав
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Ломско шосе
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Рожен
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Рожен
от бул. Сливница
към бул. Сливница
от ул. Христо Силянов
от бул. Ломско шосе
към ул. Христо Силянов
към бул. Ломско шосе
от бул. Ломско шосе
към бул. Ломско шосе
от ул. Никола Габровски
към ул. Никола Габровски
от бул. Симеоновско шосе
от ул. Никола Габровски (Дианабад)
от бул. Драган Цанков
към ул. Никола Габровски (Дианабад)
към бул. Симеоновско шосе
към бул. св. Климент Охридски
от Интерпред-СТЦ
от ул. Никола Габровски
от Площад на авиацията
към Интерпред-СТЦ
към ул. Никола Габровски
към Площад на авиацията
от ул. Бели Дунав
от бул. Ломско шосе
от бул. Рожен
към ул. Бели Дунав
към бул. Ломско шосе
към бул. Рожен
от бул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към бул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
от ул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към ул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
към бул. Сливница
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Тодор Каблешков
от бул. патриарх Евтимий
от ул. ген. Йосиф В. Гурко
към бул. патриарх Евтимий
към ул. ген. Йосиф В. Гурко
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Любляна
от ул. Александър С. Пушкин
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Любляна
към ул. Александър С. Пушкин
към ул. Тодор Каблешков
от ж.п.гара Подуяне
към ж.п.гара Подуяне
от бул. Симеоновско шосе
от бул. Александър Малинов
към бул. Симеоновско шосе
към бул. Александър Малинов
от ул. Добринова скала
от бул. Захари Стоянов
от ул. проф. Александър Станишев
към бул. Добринова скала
към бул. Захари Стоянов
към ул. проф. Александър Станишев
от ул. Околовръстен път
от ул. проф. Александър Станишев
от ул. Старата църква
към ул. Околовръстен път
към ул. Старата църква
от бул. Евлоги Георгиев
от бул. Ситняково
от бул. Ситняково
от бул. Мадрид
към бул. Евлоги Георгиев
към бул. Ситняково
към бул. Ситняково
към бул. Мадрид
tix.bg 2022, Всички права запазени