• Начало
  •  ››  Закони
  •  ››  Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 116 от 13.12.2002 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г.


Раздел I
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за регистрацията и отчета на моторните превозни средства (МПС), собственост на:
1. чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други държавни представителства и служителите им, както и представителствата на международни правителствени организации и консулства, ръководени от почетни консули в Република България;
2. чужденци, на които е разрешено да пребивават временно в Република България повече от 3 месеца.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически или юридически лица, се регистрират в определени от Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП) структурни звена "Пътна полиция - КАТ" при областните дирекции "Полиция" в 14-дневен срок от издаването на митническия документ за внос или от придобиване собствеността в страната.

Чл. 3. (1) Моторните превозни средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), тип, марка, модел и други данни, посочени в удостоверението за съответствие (за одобряване на типа) или от производителя след извършване на първоначален технически преглед, ако отговарят на изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Българския държавен стандарт.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва по реда на глава 4 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, и обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм., бр. 48 и 105 от 2002 г.).
(3) При регистрация службите на МВР извършват необходимите проверки за:
1. идентификация на превозното средство;
2. достоверността на представените документи и данните на собственика;
3. произхода на превозното средство.

Чл. 4. Всяко регистрирано МПС се обозначава със стандартни табели с регистрационен номер в съответствие с БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Чл. 5. (1) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и дължимите такси.
(2) Табелите с регистрационен номер се закрепват на фабрично определените за целта места по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.
(3) При загубване или открадване на табела(и) с регистрационен номер те се обявяват за издирване, а номерът не се използва за регистрация до изтичане на отбелязаната върху табелите година на валидност. Превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.
(4) При повреждане на табелите се допуска изработването на нови табели със същия регистрационен номер.
(5) Върнатите или подменените поради повреда табели с регистрационен номер при необходимост се изработват и използват повторно за регистрация в срок до 30 дни след освобождаването им.

Чл. 6. Изгубен или повреден документ за регистрация се подменя с дубликат след подаване на писмено заявление по образец и декларация от собственика.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Документите, които съдържат данни за регистрация, промени в регистрацията, снемане от отчет и други за МПС, се съхраняват подредени по регистрационни номера в архива на съответното структурно звено "Пътна полиция - КАТ" до финансова ревизия, но не по-малко от 10 години от извършване на съответната регистрация или промяна на регистрацията. След този срок на основание предложение на началника на съответното структурно звено "Пътна полиция - КАТ" документите се бракуват и унищожават със заповед на директора на областната дирекция "Полиция". Предложението се съгласува с директора на ГДППООРП.

Чл. 8. (1) Не се регистрират превозните средства:
1. на които не може да се установи поставения от производителя идентификационен номер (VIN) - до установяване и възстановяване на автентичния идентификационен номер;
2. обявени за издирване - до прекратяване на издирването;
3. внесени или закупени не по установения ред - до отстраняване на нарушението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За случаите по ал. 1 писмено се уведомява ГДППООРП.
(3) Наличието на възстановен идентификационен номер в случаите по ал. 1, т. 1 се отбелязва в свидетелството за регистрация и носителя на информация по отчета.
(4) Промени в данните на регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.

Раздел II
Регистрация на моторните превозни средства


Чл. 9. За регистрация на МПС собственикът по чл. 1, т. 1 представя:
1. моторното превозно средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация;
3. писмо от Министерството на външните работи, в което се посочват собствеността, марката и моделът на МПС, номерата на рамата и двигателя, видът и обозначенията на табелите с регистрационен номер и срока на регистрацията;
4. митнически документ за внос или документ за придобиване собствеността в страната;
5. документ за застраховка "Гражданска отговорност";
6. лична карта, издадена от Министерството на външните работи - при регистрация на лично превозно средство;
7. табелите с български регистрационен номер, ако има такъв.

Чл. 10. За регистрация на МПС собственикът по чл. 1, т. 2 представя:
1. моторното превозно средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация;
3. документ за самоличност, издаден от съответната служба на Министерството на вътрешните работи;
4. митнически документ за внос или документ за придобиване собствеността в страната;
5. квитанция за платена такса "Моторно превозно средство" и пътен данък;
6. документ за застраховка "Гражданска отговорност";
7. табелите с български регистрационен номер или чуждестранен транзитен такъв;
8. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Чл. 11. Иззетите табели по чл. 9, т. 7 и чл. 10, т. 7 се унищожават по установения ред.

Чл. 12. (1) Моторните превозни средства се регистрират за по-късия срок, определен в писмото за регистрация от Министерството на външните работи, в разрешителното за временно пребиваване в Република България или в разрешението за временен внос на МПС.
(2) При продължаване на сроковете по ал. 1 промяната в регистрацията се извършва в 14-дневен срок.
(3) Регистрацията е валидна за срока по ал. 1, но не повече от срока на валидността на регистрационните табели.

Чл. 13. На собственика на регистрираното МПС се издава документ за регистрация съгласно чл. 141 ЗДвП и табели с регистрационен номер.

Чл. 14. В документа за регистрация се вписват данните за МПС и собственика, както и срокът, за който е издаден.

Чл. 15. (1) Промяна в регистрацията се извършва при промяна в данните на МПС или собственика в 14-дневен срок от настъпването й, както и при изтичане валидността на регистрационните табели.
(2) За извършване на промяната МПС се представя за идентификация.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се отнася за случаите на промяна адреса на собственика или удължаване срока на регистрация, ако регистрационните табели са стандартни.
(4) При промяна в регистрацията се подменят документът за регистрация и табелите с регистрационен номер, които не отговарят на действащия стандарт.

Чл. 16. При прехвърляне собствеността на МПС, регистрирано по реда на тази наредба, се постъпва както при първоначална регистрация.

Чл. 17. (1) На МПС, регистрирани по реда на тази наредба, се поставят табели с регистрационен номер със следните отличителни белези:
1. буквени означения "С", "СС", "СТ" на червен фон с бели букви и цифри; в горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 мм и наклон 45 градуса;
2. буквени обозначения "XX" на син фон с бели букви и цифри.
(2) В зависимост от буквените им обозначения табелите с регистрационен номер се дават:
1. "С" - за МПС на дипломатически и международни представителства и техни служители, които имат дипломатически статут и притежават лична дипломатическа карта, издадена от Министерството на външните работи;
2. "СС" - за МПС на консулски представителства и техни служители, които имат статут на консулски длъжностни лица и притежават лична консулска карта, издадена от Министерството на външните работи;
3. "СТ" - за МПС на административно-технически служители в дипломатическите, консулските и търговските представителства към тях и на постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти, притежаващи лична служебна карта, издадена от Министерството на външните работи;
4. "XX" - за МПС на чуждестранни физически лица, на които е разрешено пребиваване в страната за повече от 3 месеца, ако са адресно регистрирани в страната.
(3) Моторните превозни средства по чл. 1, т. 1, които не попадат в приложното поле на ал. 2, т. 1, 2 и 3, могат да бъдат регистрирани с регистрационни номера с буквено означение "XX" по писмено искане от Министерството на външните работи.

Раздел III
Отчет на МПС


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Отчет за регистрираните и снети от регистрация МПС, собственост на чуждестранни юридически и физически лица, временно пребиваващи в страната, и за извършените промени в регистрацията се води от "Пътна полиция - КАТ" при Столичната дирекция "Полиция".
(2) Отчетът на МПС се води по регистрационни номера и по имена на собствениците.
(3) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените в тях.
(4) Към данните на отчета се включват и данни за издирване и снемането от издирване за всяко превозно средство, информация за налаганите от съдебни, данъчни или митнически органи ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, за временно спиране от движение и последващо пускане в движение, както и данни за застрахователя и тоталната щета при прекратяване на регистрацията по реда на чл. 22, ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Главна дирекция "ППООРП" организира воденето на централен отчет на МПС, регистрирани в страната по реда на тази наредба.

Чл. 19. (1) Информацията по отчета на МПС, регистрирани по реда на тази наредба, се съхранява на носители по начин, гарантиращ пълно и точно запазване за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.
(2) Носителят на информация е:
1. магнитен - за съхраняване на информацията на териториално и централно ниво;
2. хартиен - за съхраняване на информацията в картотека на териториално ниво.

Чл. 20. (1) Регистрацията на моторно превозно средство се прекратява от службата, извършила регистрацията, при:
1. окончателно напускане на страната;
2. отнемане в полза на държавата;
3. унищожаване в резултат на пътнотранспортно произшествие, стихийно или природно бедствие;
4. безвъзмездно предоставяне на държавата;
5. решение на съдебните и митническите органи.
(2) При прекратяване на регистрацията се представя писмено заявление и документ, с който се удостоверява основателността на искането.

Чл. 21. При окончателно напускане на страната на МПС, влезли с чуждестранен транзитен номер, въз основа на митническия документ за износ се издават документ за временно движение за срок до 30 дни и български табели с транзитен регистрационен номер, които не подлежат на връщане.

Чл. 22. (1) Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява след обявяването му за издирване по писмено искане на собственика или на лицензиран застраховател за изплатена тотална щета за МПС със съгласието на митническия орган, оформил временния внос. Данните се нанасят върху носителя на информация по отчета.
(2) Възстановяване на прекратена регистрация по реда на ал. 1 се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя и митническия орган, оформил временния внос.

Чл. 23. (1) При прекратяване регистрацията на МПС, регистрирано по реда на тази наредба, се изземват табелите с регистрационен номер.
(2) Документът за регистрация се връща на собственика след поставяне на отметка, че е невалиден.

Раздел IV
Временно спиране и пускане в движение на МПС


Чл. 24. (1) Временно спиране от движение на МПС, регистрирани по реда на тази наредба, се извършва при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП или по искане на собственика.
(2) На временно спрените от движение МПС се изземват документите за движение и регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".

Чл. 25. Временно спрените МПС се пускат в движение по искане на собственика след отстраняване на причините за спирането им и извършване на технически преглед, освен в случаите на спиране по чл. 171, т. 2, буква "в" ЗДвП.

Чл. 26. (1) Спрените от движение МПС могат да се пускат временно в движение за отстраняване на неизправностите за срок до 30 дни.
(2) В документа за временно движение се вписват регистрационният номер, данните за МПС и собственика, целта на издаването и разрешеният район за движение.

Чл. 27. Моторните превозни средства, спрени от движение от органите на съдебната власт, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган.

Чл. 28. Спирането и пускането в движение на МПС се отразява върху носителите на информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Министерството на външните работи определя интервала от регистрационните номера за МПС, ползвани от чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други държавни представителства и служителите им, както и представителствата на международни правителствени организации и консулства, ръководени от почетни консули в Република България.

§ 2. По реда на тази наредба се регистрират и ремаркетата, собственост на чуждестранни физически и юридически лица.

§ 3. Моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически лица, постоянно пребиваващи в страната и имащи ЕГН, или на представителства на чуждестранни фирми, регистрирани в страната в съответствие с действащата законова уредба и имащи статистически идентификационен код в регистър "БУЛСТАТ", се регистрират по реда, определен за местни лица.

§ 4. (1) Табелите с регистрационен номер се дават за временно ползване.
(2) Срокът за ползване на табелите по чл. 17, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и ал. 3 е до три години и се определя от Министерството на външните работи в писмото за регистрация.
(3) Срокът за ползване на табелите по чл. 17, ал. 2, т. 4 е три години.
(4) Срокът на валидност на табелите изтича в обозначена върху тях година.

§ 5. Министерството на външните работи взема мерки за връщане на табелите с регистрационен номер на МПС, регистрирани по реда на чл. 1, т. 1, при окончателното им напускане на страната или при изтичане срока на валидност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за движението по пътищата и отменя Наредба № 17 от 1996 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (ДВ, бр. 72 от 1996 г.).

Кръстовища Печат
от ул. Бели Дунав
от ул. хан Кубрат
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Бели Дунав
към ул. хан Кубрат
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Обелски път
от ул. хан Кубрат
от ул. Христо Силянов
от ул. ген. Никола Жеков
към ул. Обелски път
към ул. хан Кубрат
към ул. Христо Силянов
към ул. ген. Никола Жеков
от ул. Бели Дунав
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Ломско шосе
към ул. Бели Дунав
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Ломско шосе
от ул. Вера Игнатиева
от бул. Рожен
към ул. Вера Игнатиева
към бул. Рожен
от бул. Сливница
към бул. Сливница
от ул. Христо Силянов
от бул. Ломско шосе
към ул. Христо Силянов
към бул. Ломско шосе
от бул. Ломско шосе
към бул. Ломско шосе
от ул. Никола Габровски
към ул. Никола Габровски
от бул. Симеоновско шосе
от ул. Никола Габровски (Дианабад)
от бул. Драган Цанков
към ул. Никола Габровски (Дианабад)
към бул. Симеоновско шосе
към бул. св. Климент Охридски
от Интерпред-СТЦ
от ул. Никола Габровски
от Площад на авиацията
към Интерпред-СТЦ
към ул. Никола Габровски
към Площад на авиацията
от ул. Бели Дунав
от бул. Ломско шосе
от бул. Рожен
към ул. Бели Дунав
към бул. Ломско шосе
към бул. Рожен
от бул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към бул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
от ул. Добринова скала
от бул. царица Йоана
към ул. Добринова скала
към бул. царица Йоана
към бул. Сливница
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Тодор Каблешков
от бул. патриарх Евтимий
от ул. ген. Йосиф В. Гурко
към бул. патриарх Евтимий
към ул. ген. Йосиф В. Гурко
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Околовръстен път
от бул. Гоце Делчев
към ул. Околовръстен път
към бул. Гоце Делчев
от ул. Любляна
от ул. Александър С. Пушкин
от ул. Тодор Каблешков
към ул. Любляна
към ул. Александър С. Пушкин
към ул. Тодор Каблешков
от ж.п.гара Подуяне
към ж.п.гара Подуяне
от бул. Симеоновско шосе
от бул. Александър Малинов
към бул. Симеоновско шосе
към бул. Александър Малинов
от ул. Добринова скала
от бул. Захари Стоянов
от ул. проф. Александър Станишев
към бул. Добринова скала
към бул. Захари Стоянов
към ул. проф. Александър Станишев
от ул. Околовръстен път
от ул. проф. Александър Станишев
от ул. Старата църква
към ул. Околовръстен път
към ул. Старата църква
от бул. Евлоги Георгиев
от бул. Ситняково
от бул. Ситняково
от бул. Мадрид
към бул. Евлоги Георгиев
към бул. Ситняково
към бул. Ситняково
към бул. Мадрид
tix.bg 2022, Всички права запазени